De følgende lydtekniske begreber og henvisninger til akustiske målestandarder er overordnet gengivet i overensstemmelse med den danske standard DS 490 for lydklassifikation af boliger.

Luftlydisolation

Bygningsdeles evne til at isolere mod luftlydtransmission i en bygning angivet som et enkelt tal i form af det vægtede reduktionstal, R'w, med eller uden en spektral korrektion, C50-3150, udtrykt i decibel (dB).

Grænseværdier er relateret til feltmålinger i 1/3-oktavbånd udført i henhold til
DS/EN ISO 16283-1 og vurderingsværdier i henhold til DS/EN ISO 717-1.
Når den spektrale korrektion, C50-3150, anvendes, angives resultaterne som R'w + C50-3150 i henhold til DS/EN ISO 717-1.

Trinlydniveau

Bygningsdeles egenskaber med hensyn til at transmittere trinlyd i en bygning angivet som et enkelt tal i form af det vægtede, normaliserede trinlydniveau, Ln,w, med eller uden en spektral korrektion, CI,50-2500, udtrykt i decibel (dB).

Grænseværdier er relateret til feltmålinger i 1/3-oktavbånd i henhold til DS/EN ISO 16283-2 og vurderingsværdier i henhold til DS/EN ISO 717-2.
Når den spektrale korrektion, CI,50-2500, anvendes, angives resultaterne som Ln,w + CI,50-2500 i henhold til DS/EN ISO 717-2. Ved sammenligning med grænseværdier skal korrektionen dog kun medregnes, såfremt den er ≥ 0 dB.

Lydtrykniveau

Resultat af en lydmåling udført med en lydtrykmåler; målestørrelsen er oftest det
A-vægtede, ækvivalente lydtrykniveau, LAeq udtrykt i decibel (dB).

Støj fra trafik beregnes og karakteriseres ved størrelsen Lden, som giver et mål for støjgenen fra trafikken.

Støj fra tekniske installationer er relateret til målinger af LAeq i henhold til DS/EN ISO 10052.

Eksempler på tekniske installationer er opvarmnings-, ventilations- eller køleanlæg, elevatorer samt vand- og afløbsinstallationer, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere i naboboliger. Grænseværdier for støj fra tekniske installationer gælder for den enkelte installation.

Lavfrekvent støj måles ved det A-vægtede lydtrykniveau i det lavfrekvente område, LpA,LF, som omfatter 1/3-oktavbåndene med centerfrekvenser 10 Hz til 160 Hz.

Efterklangstid

Den tid det tager for lydtrykniveauet at falde 60 dB, efter at lydkilden er stoppet angivet i sekunder (s).

Grænseværdier er relateret til målinger i henhold til DS/EN ISO 3382-2.

Absorptionsareal

Rummets samlede lydabsorptionsmængde - det ækvivalente absorptionsareal - angivet i m2-Sabine.

Grænseværdier er relateret til beregninger i henhold til DS/ EN 12354-6 dvs. summering af lydabsorptionen for samtlige overflader, møbler mv.

Støjbelastning fra trafik

Støjbelastning fra trafikangives som et vægtet, ækvivalent lydtrykniveau, årsmiddelværdien Lden i dB, hvor aften- og natperioden indgår med ekstra tillæg. Grænseværdier er fastsat for møblerede rum.

Støj fra installationer

Støj fra installationer angives som et vægtet, ækvivalent lydtrykniveau LAeq evt. suppleret med maksimalværdien LpAmax, begge i dB. Grænseværdier kan være fastsat for møblerede eller umøblerede rum. For lavfrekvent støj benyttes yderligere målestørrelsen LpA,LF og for infralyd LpG, begge i dB.