Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om lydforhold

Fold alle ud

Kontrolmålinger kan tjene til dokumentation af, om kravene til det akustiske indeklima er opfyldt. Beregninger kan - for absorptionsareal og trafikstøj - indgå i kontrol af lydforhold. Referencer til måle- og beregningsstandarder findes i afsnit 1.5.

Hvordan og efter hvilke målestandarder kontrolmålinger bør udføres samt specifik vejledning om forhold, der ikke er fastlagt i målestandarderne, er beskrevet i SBi-anvisning 217 om udførelse af bygningsakustiske målinger.

Accept af afvigelser fra grænseværdien ved kontrolmålinger

Luftlydisolations- og trinlydmålinger

Der kan normalt accepteres en afvigelse på 1 dB - dog skal middelværdi for alle målinger på ens bygningsdele overholde grænseværdien.

Trafikstøj

Ubestemtheden på beregningen af det udendørs trafikstøjniveau skal ikke indregnes ved bestemmelse af det indendørs støjniveau før sammenligning med grænseværdien.

Der kan normalt accepteres en afvigelse på 1 dB.

Støj fra installationer

Der kan normalt accepteres en afvigelse på 2 dB - dog skal middelværdi for alle målinger på ens installationer overholde grænseværdien.

Efterklangstid

Der kan normalt accepteres en afvigelse på 20 % fra grænseværdien i op til to af de seks 1/1-oktavbånd. For trapperum og gange kun i ét 1/1-oktavbånd, da kravet kun omfatter tre 1/1-oktavbånd. De - i enkelte frekvensbånd - acceptable værdier for efterklangstiden beregnes med én decimal ud fra grænseværdierne - ved 125 Hz evt. grænseværdierne med tillæg. Grænseværdierne - inkl. grænseværdierne ved 125 Hz med tillæg - angives altid med én decimal. Tilsvarende afrundes måleresultater til én decimal.


Supplerende vejledning vedrørende kontrol af lydbestemmelser

Luftlydisolation og trinlydniveau

Fællesrum:
Der er ingen krav til luftlydisolation mellem fællesrum som trapperum og gange eller til døre mellem disse, men derimod krav til luftlydisolation mellem fælles opholdsrum.

Naborum uden fælles skillefladeareal:
Hvis der ikke er et fælles skillefladeareal mellem to rum, benyttes DnT,w - den vægtede standardiserede niveaudifferens mellem to rum - ved måling af luftlydisolation. Ved sammenligning med grænseværdier for R´w, benyttes R´w beregnet ved brug af et fiktivt skillefladeareal svarende til modtagerummets volumen divideret med 7,5 m. Modtagerummet skal være det mindste rum.

Forskudte naborum:
Forskudte rum er i denne sammenhæng rum med en fælles skilleflade, der i begge rum kun udgør et udsnit af den aktuelle bygningsdel. Er dette skillefladeareal mindre end 10 m2, anvendes den største værdi af henholdsvis det aktuelle areal og modtagerummets volumen divideret med 7,5 m. Modtagerummet skal være det mindste rum.

Trafikstøj

Store vinduesarealer:
Selvom det udendørs vejtrafikstøjniveau ikke overstiger 58 dB, kan det ved store vinduesarealer være nødvendigt at anvende lydvinduer for at opnå Lden ≤ 33 dB, som er Bygningsreglementets grænseværdi ved udendørs støjniveau over 58 dB.

Støj fra installationer

Måling i beboelsesrum og køkkener:
Grænseværdier er fastsat enten for møblerede eller umøblerede rum. Forskellen mellem resultatet af en måling af lydtrykniveauet i møbleret og i umøbleret rum er sat til 3 dB for beboelsesrum og køkkener.

Måling af støjniveau fra affaldsskakt:
Måles som et ækvivalentniveau med midling over den samlede nedkastningsperiode. Der bør benyttes forskellige faldhøjder og affaldstyper, se også DS EN/ISO 10052.

Måling af støj udendørs fra varmepumpe:
Måling udføres som anført i Miljøstyrelsens vejledning 6/1984, dvs. fx umiddelbart uden for bygningernes vinduer eller ved altaner oftest som en +6 dB måling på facaden med fradrag af 6 dB, og ved fritliggende rekreative arealer som en direkte måling uden fradrag. Ved sammenbyggede huse skal der ikke kun måles ved den til installationen knyttede bolig, men også ved naboboliger.

Absorptionsareal

Beregning/måling:
Det ækvivalente absorptionsareal eftervises ved beregning. Med undtagelse af store, lavloftede rum kan resultater fra en måling af efterklangstiden indgå i beregningen.

Store, højloftede fælles- og opholdsrum:
Balkoner, hemse og lignende i dobbelthøje rum skal ikke umiddelbart medregnes i gulvarealet ved fastsættelse af grænseværdien for absorptionsarealet, men er det muligt, vil det dog forbedre lydforholdene. Er der tale om store rum med gennembrydninger mellem etagerne, kan grænseværdierne med fordel fastsættes for hver etage for sig.