Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om lydforhold

Fold alle ud

Boliger omfatter i denne forbindelse også hoteller, kollegier, pensionater, kroer, klublejligheder, kostskoler, ældreboliger, døgninstitutioner og lignende bygninger, der benyttes til overnatning. Fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse i sommerhusområder er ikke omfattet af alle lydbestemmelser i bygningsreglementet. I tabellerne som findes nedenfor fremgår det, når bestemmelserne ikke gælder for fritliggende enfamiliehuse eller sommerhuse.

Tabellerne 2.1 - 2.4 for boliger beskriver lydbestemmelserne for lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer samt efterklangstid. Grænseværdierne er primært gengivet fra den danske standard DS 490 [14] om lydklassifikation af boliger, lydklasse C, og Miljøstyrelsens vejledninger om støj.

DS 490 Lydklassifikation af boliger indeholder også grænseværdier for boliger, der lydmæssigt har en bedre kvalitet end bygningsreglementets minimumskrav om klasse C – klasse B og klasse A. Det er alene værdierne for klasse C, som er medtaget i denne vejledning.

Funktionskravet for boliger for støj indendørs i beboelsesrum fra tekniske installationer i erhvervsenheder i samme bygning anses for opfyldt, når støjniveauet ikke overstiger værdier svarende til de vejledende grænseværdier i tabel 2.3 nedenfor.

Funktionskravet for støj udendørs fra tekniske installationer (§ 371) anses for opfyldt, når støjniveauet ikke overstiger værdier svarende til de vejledende grænseværdier i tabel 2.3 nedenfor. Grænseværdierne gælder på egen grund samt for naboejendomme. Bestemmelsen gælder også ved sammenbyggede enfamiliehuse og etageboligbebyggelser, hvor den ikke kun gælder ved den til installationen tilknyttede bolig, men også ved naboboliger.

I forbindelse med støj fra tekniske installationer refereres der i bygningsreglementet til rekreative arealer. Ved rekreative arealer forstås i denne sammenhæng primært udendørs opholdsarealer som altaner, terrasser, tagterrasser og siddepladser, men ikke gangarealer, trapper, bede og beplantninger mv.

Der findes ikke specifikke krav til rumakustik internt i boliger. Dårlig rumakustik og høj efterklangstid er imidlertid ofte en udfordring i forbindelse med store åbne rum som f.eks. køkken-alrum i nye boliger. Tabellen nedenfor indeholder derfor et forslag til grænseværdi for efterklangstiden i sådanne rum.