Det anbefales altid at undersøge gældende lokalplaner. Lokalplaners redegørelse kan beskrive de støjforhold, der er lagt til grund for lokalplanen og dens bestemmelser om fx støjafskærmning og støjisolering. Bestemmelser i lokalplaner er dog ikke yderligere behandlet i denne vejledning.

Bygningsreglementet omfatter ikke ekstern støj fra virksomheder. Dette reguleres af Miljøbeskyt¬≠telsesloven. Vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder kan findes i vejledninger, supplementer og tillæg fra Miljøstyrelsen. Udvalgte referencer er medtaget i referencelisten sidst i dette afsnit.