Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om lydforhold

Fold alle ud

Det anbefales altid at undersøge gældende lokalplaner. Lokalplaners redegørelse kan beskrive de støjforhold, der er lagt til grund for lokalplanen og dens bestemmelser om fx støjafskærmning og støjisolering. Bestemmelser i lokalplaner er dog ikke yderligere behandlet i denne vejledning.

Bygningsreglementet omfatter ikke ekstern støj fra virksomheder. Dette reguleres af Miljøbeskyt­telsesloven. Vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder kan findes i vejledninger, supplementer og tillæg fra Miljøstyrelsen. Udvalgte referencer er medtaget i referencelisten sidst i dette afsnit.