Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 299

Ved projektering, udførelse, installation, drift og vedligehold af energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger skal det sikres, at: 

1) der ikke opstår risiko for skader på personer og bygninger som følge af f.eks. brand og eksplosion. 

2) der ikke opstår risiko for personers sundhed eller komfort, f.eks. som følge af forgiftning, skoldning, røg- eller lugtgener. 

3) der ikke sker unødigt forbrug af energi.

§ 300

Installationer skal projekteres, udføres og installeres: 

1) så placeringen og fastgørelsen ikke medfører generende rystelser eller skader på bygningsdele eller installationer. 

2) så de beskyttes mod frost. 

3) så de er tætte, så f.eks. røggasser, vanddamp og brine ikke trænger ud og skader installationen, bygningen eller de personer som opholder sig i bygningen.

4) så de kan modstå normalt forekommende statiske, dynamiske, kemiske og termiske påvirkninger. 

5) så der ikke opstår korrosion og aflejringer. 

6) så de er isoleret mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer.

7) så der ved gennemføringer hindres gennemgang af generende støj, fugt og lugt.

8) så de kan renses, betjenes og vedligeholdes i fornødent omfang. Renseadgange og komponenter, der kræver betjening, eftersyn eller vedligehold, skal være let tilgængelige, så dette kan ske på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.