Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 168
Byggeretten er retten til at opføre bygninger på en grund, såfremt bestemmelserne i §§ 170-186 om bebyggelsesprocent, grundens størrelse, etageantal, højde- og afstandsforhold overholdes. Byggeretten indebærer, at kommunalbestyrelsen ikke kan nægte at godkende bygninger, der overholder bestemmelserne om byggeretten.
§ 169
Hvis en bygning ikke kan opføres i overensstemmelse med byggeretten, skal bygningernes samlede omfang og indvirkning på omgivelserne fastlægges ved en helhedsvurdering efter bestemmelserne i § 187.
§ 170

Bebyggelsesprocenten forstås som etagearealets procentvise andel af grundens areal og skal sikre, at grunden bebygges i henhold til den ansøgte anvendelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygnings etageareal, når bebyggelsesprocenten ikke overstiger: 

1) 60 pct. for etageboligbebyggelse. 

2) 40 pct. for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse. 

3) 30 pct. for fritliggende en- og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel beliggende i et parcelhusområde. 

4) 15 pct. for sommerhuse. 

5) 45 pct. for anden bebyggelse, herunder bebyggelse, der ikke er omfattet af nr. 1-4, og etageboligbyggeri i et område, der ikke er udlagt hertil.

§ 171
For tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel, etagebebyggelse, erhvervs- og institutionsbebyggelse, kan kommunalbestyrelsen ved om- og tilbygning på grunde med
særlig beliggenhed, der var bebygget før den 1. februar 1977, ikke nægte at godkende en bebyggelsesprocent på til og med 50 pct.
§ 172

Ved grunde med særlig beliggenhed forstås: 

1) hjørnegrunde, 

2) grunde beliggende ved veje med en bredde på 15,0 m eller derover og 

3) grunde med en dybde, der ikke overstiger 25,0 m regnet fra grundens grænse mod vej.

§ 173

Ved udstykning, matrikulering eller arealoverførsel i forbindelse med grunde til fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende ejendomme med en grundstørrelse på: 

1) Mindst 700 m² ved fritliggende enfamiliehuse. 

2) Mindst 1200 m² ved sommerhuse.

§ 174
Ved fastsættelse af grundens størrelse i § 173, fratrækkes det vejareal eller areal, der skal holdes ubebygget som følge af hjørneafskæring eller byggelinjepålæg for eksempel til sikring af vejanlæg.
§ 175
Udstykning, matrikulering eller arealoverførsel i forbindelse med grunde til andet byggeri end fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse skal ske efter en helhedsvurdering, jf. § 187.
§ 176
Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende et byggeri, når det maksimalt består af 2 etager, og ingen del af bygningens ydervægge eller tag er hævet mere end 8,50 m over terræn.
§ 177

Ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold, når følgende betingelser er opfyldt: 

1) Maksimal højde er 1,40 m x afstanden til naboskel og sti. 

2) Mindste afstand til skel på 2,50 m mod nabo, vej og sti.

§ 178

Ved sommerhuse kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende en bygnings etageantal, højde og afstandsforhold, når følgende betingelser er opfyldt: 

1) Maksimalt en etage. 

2) Maksimal højde for tag er 5,0 m. 

3) Maksimal højde for ydervæg langs mindst en langside er 3,0 m. 

4) Mindste afstand til skel mod nabo, vej og sti er 5,0 m.

§ 179

For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere og lignende gælder følgende afstandskrav: 

1) 2,50 m fra skel for fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse. 

2) 5,0 m fra skel for sommerhuse.

§ 180

Følgende bygninger i tilknytning til primær bebyggelse skal overholde bestemmelserne i §§ 176 og 177, men kan opføres nærmere skel mod nabo, vej og sti end 2,50 m: 

1) Garager og carporte. 

2) Overdækkede terrasser, hvor gulvplanet maksimalt er hævet op til 0,30 m over terræn. 

3) Drivhuse, skure, hønsehuse pavilloner og lignende mindre bygninger til udhusformål. 

4) Lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som er nødvendige til selve bygningens drift. 

5) Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester.

§ 181

Opføres en bygning, der er omfattet af § 180, nærmere skel mod nabo, vej eller sti end 2,50 m, skal følgende betingelser være opfyldt: 

1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,50 m fra skel være højere end 2,50 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan. 

2) De sider, der vender mod skel, må ikke udgøre en større samlet længde end 12 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. 

3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel.

§ 182

I tilknytning til sommerhuse kan følgende bygninger opføres, når de er placeret mindst 2,50 m fra skel mod nabo, vej eller sti, og når de overholder § 183: 

1) Garager og carporte. 

2) Overdækkede terrasser, som ikke er hævet over terræn. 

3) Drivhuse, skure, hønsehuse, pavilloner og lignende mindre bygninger til udhusformål. 

4) Lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som er nødvendige til selve bygningens drift.

§ 183

Opføres en bygning, der er omfattet af § 182, i tilknytning til sommerhuse inden for en afstand af 2,50 m og 5,0 m fra skel mod nabo, vej eller sti, skal følgende betingelser opfyldes: 

1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må være højere end 2,50 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan. 

2) De sider, der vender mod skel, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. 

3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel.

§ 184
Avls- og driftsbygninger til land- og skovbrugsejendomme beliggende i landzone, som ikke kræver tilladelse efter lov om planlægning eller anmeldelse, tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, må opføres i en højde på maksimalt 12,5 m.
§ 185
Fritstående siloer, der opføres som en del af et fodersystem, der er forbundet med driftsbygninger via et transportsystem og siloer, der opføres som en del af en større bygning, som er omfattet af § 184, og som har et tværsnit på højst 80 m², må opføres i en højde af indtil 20,0 m.
§ 186
Gartnerier er omfattet af reglerne i § 184, uanset at der ikke har kunnet noteres landbrugsejendomme på matriklen.