Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind
§ 161

Byggepladsen og byggearbejder skal planlægges og udføres, så der: 

1) ikke sker skade på personer eller bygninger på og omkring byggepladsen. 

2) ikke opstår væsentlige gener for naboer, på vej og fortovsarealer. 

3) tages højde for vejrforhold.

§ 162

Ved planlægning og udførelse af byggearbejder skal det sikres, at: 

1) der ikke sker svigt af nye eller eksisterende konstruktioner på egen grund eller på nabogrunde under udgravninger, opførelse og ombygning.

2) montage af bygningsdele udføres, så der ikke er risiko for personer på egen grund eller på nabogrunde.
§ 163

Under byggearbejdets udførelse skal der gennemføres brandværnsforanstaltninger, som sikrer, at: 

1) brandsikkerheden i eksisterende bygninger, som stadig er i brug, ikke forringes. 

2) risikoen for, at en brand opstår, begrænses. 

3) brandspredning på grunden begrænses. 

4) der ikke sker brandspredning til bygninger på anden grund. 

5) der er adgang til byggepladsen for redningsberedskabets køretøjer. 

6) materialer og konstruktioner til brug for byggearbejdet skal placeres på eller i direkte tilknytning til byggepladser, så de ikke medfører risiko for brandspredning til bygninger på egen grund eller på nabogrunde.

§ 164

Byggearbejder må ikke medføre uacceptable gener på anden grund. Det skal ved byggearbejde sikres, at: 

1) der er udført en tilstrækkelig afskærmning. 

2) der ikke er uacceptable støjgener. 

3) affald håndteres på byggepladsen. 

4) vejoverkørsler holdes frie og rengjorte.

§ 165
Ved udførelse af byggearbejder skal der træffes de foranstaltninger, som af hensyn til klimatiske forhold, såsom sne, regn og kulde, er nødvendige for at beskytte fugtfølsomme materialer, og så det sikres, at der ikke indbygges fugt i bygningen under opførelsen.