Det fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 5, § 92, at bygninger skal udformes, så personer kan blive opmærksom på en brands opståen, og så der hurtigt kan påbegyndes en sikker evakuering. Dette skal ske under hensyn til:

  1. Behov for tidlig detektering.
  2. Behov for varsling af personer i bygningen.
  3. Personers mulighed for og evne til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.


Ydermere fremgår det af bygningsreglementet 2018, kap. 5, § 93, stk. 1, nr. 4, at en boligenhed i bygningsafsnit i anvendelseskategori 4 skal udføres med røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen, og som udføres med batteribackup.


Præaccepterede løsninger for røgalarmanlæg


I alle boliger, skal der installeres røgalarmanlæg, og der skal være mindst én røgalarm i hver boligenhed. For at sikre funktionaliteten af røgalarmanlæg skal disse være tilsluttet bygningens normale strømforsyning og være udført med batteribackup. Anlægget skal kun varsle i den enkelte boligenhed. Hvis en boligenhed er i flere etager, skal der placeres mindst én røgalarm på hver etage, for at bygningsreglementets krav om mulighed for en hurtig evakuering er opfyldt.

Røgalarmerne skal placeres i forbindelse med eller i umiddelbar nærhed af de rum, hvor personer sover, da der her kan være risiko for, at en brand ikke bliver opdaget i tide, fordi personerne sover. Der skal ligeledes placeres en røgalarm i forbindelse med rum med installationer, som kan medføre en øget risiko for brand, for eksempel brændeovne og pejse.

For at sikre så hurtig en alarmering som muligt, er det hensigtsmæssigt at placere røgalarmer i hvert opholdsrum og gange / gangarealer. I rum, der alene anvendes til køkken, kan røgalarmer udelades, da mados kan medføre mange utilsigtede alarmer. Tilsvarende gør sig gældende for rum med åbne ildsteder, hvor det er hensigtsmæssigt at placere røgalarmen væk fra ildstedet.

Hvis der i en boligenhed skal være mere end én røgalarm, skal røgalarmerne være serieforbundne, således at aktivering af én røgalarm medfører aktivering af alle røgalarmer i boligenheden.