Det fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 5, § 105, at installationer og andre tiltag, som kan medføre en særlig risiko for, at en brand opstår, herunder eltavler, ladestationer, fyringsanlæg, aftrækssystemer og tilsvarende, skal placeres og udføres i bygningen, så risikoen for, at en brand opstår og spreder sig, minimeres.

Ydermere fremgår det af bygningsreglementet 2018, kap. 5 § 106, at det skal sikres, at rørgennemføringer, kanaler og lignende foranstaltninger til bortledning af varm røg ikke bidrager til antændelse af bygningsdele.

I forhold til antændelse er det vigtigt at sikre, at der i enfamilieshuse mv., hvor der kan være installationer, der kan være med til at starte en brand, tages de rette foranstaltninger for at minimere risikoen herfor.

For boliger skal der træffes brandsikringsforanstaltninger ved fyringsanlæg, herunder pejse, brændeovne og lignende, samt aftrækssystemer, herunder skorstene og røgrør. Bemærk, at gas- og oliefyr ikke er omfattet her.

I forbindelse med brændeovne, pejse og lignende anlæg samt dertil hørende skorstene og røgrør skal det sikres, at overfladetemperaturen på brændbart materiale holdes så lav, at der ikke er fare for antændelse. Det er i denne sammenhæng vigtigt at se på anlæggets udformning og producentens anvisning samt afstand mellem anlægget og det brændbare materiale.


Præaccepterede løsninger for fyringsanlægs afstand til brændbart materiale


Fyringsanlæg og aftrækssystemer, som er omfattet af en harmoniseret standard, skal være CE-mærket. For disse anlæg skal der være udarbejdet en ydeevnedeklaration, hvoraf den nødvendige afstand til brændbart materiale ofte vil fremgå. I disse tilfælde vil det være tilstrækkeligt, at de angivne afstande til brændbart materiale overholdes.

For anlæg, hvor det af ydeevnedeklarationen ikke fremgår, hvor langt fra brændbart materiale det skal opstilles, skal nedenstående afstande anvendes:

-      Hvis den maksimale overfladetemperatur på anlægget ikke overstiger 85 °C, vil der normalt ikke være fare for antændelse, hvorfor der ikke skal foretages særlige foranstaltninger i forhold til ildstedets placering.

-      Anlæg med en overfladetemperatur på mellem 85 °C og 100 °C skal holdes mindst 30 mm fra brændbart materiale.

-      Ved anlæg med en maksimal overfladetemperatur mellem 100 °C og 150 °C skal afstanden være mindst 50 mm.

Opmærksomheden henledes også på, at der i forbindelse med indbyggede belysningsarmaturer kan optræde misfarvninger af f.eks. lofter allerede ved temperaturer på 60 °C.

For ildsteder, murede skorstene, aftrækssystemer og tilhørsdele der ikke er omfattet af CE-mærkning skal der holdes en afstand til brændbart materiale mindst som angivet i tabel 1. Tilhørsdele er trækstabilisatorer, renselemme, spjæld og lignende.

Anlægsdel Afstand til brændbart materiale
Ildsteder 500 mm (ved murede pejse og masseovne måles afstanden fra ildstedets indvendige side)
Skorstene
100 mm
Vandrette røgrør 300 mm
Lodrette røgrør 225 mm
Alle røgrør med dimension Ø 80 – 100 mm fra pillebrændeovne
225 mm (150 mm til gulv, forudsat gulvet er beklædt med en plade af ubrændbart materiale mindst som A2-s1,d0 eller A2fl-s1. Pladen må ikke være af glas)
Renselemme i skorstene
200 mm

Tabel 1: Afstand fra anlægsdel til brændbart materialeMinimumsafstandene måles fra den udvendige side af anlægget og til brændbart materiale i væg, gulv og/eller loft.

For at forhindre gnister fra et ildsted til fast brændsel i at antænde en brand, skal gulvet under og omkring brændeovne, pillebrændeovne, masseovne og pejse udføres i eller dækkes af et ubrændbart materiale mindst som A2-s1,d0 eller A2fl-s1. Materialet skal gå mindst 300 mm frem foran lukkede ildsteder, som for eksempel brændeovne og mindst 500 mm foran åbne ildsteder som for eksempel pejse. Materialet skal desuden gå mindst 150 mm ud til hver side fra fyringsanlæggets åbning.

Lovligt installerede eltavler til normal brug i boliger anses for at være tilstrækkelig brandsikre og yderligere brandsikringsforanstaltninger vil derfor ikke være nødvendige.