Swipe horisontalt for at se alle emner

Præaccepterede løsninger - Enfamiliehuse

Fold alle ud

Denne vejledning indeholder præ-accepterede løsninger på, hvordan kravene om brandsikkerhed i bygningsreglementet 2018 kan opfyldes for enfamiliehuse mv.

Enfamiliehuse er i anvendelseskategori 4. Kendetegnet for disse bygninger er, at de er indrettet til natophold, hvor alle personer, som normalt opholder sig i bygningen, har kendskab til flugtveje og redningsforhold, og ved egen hjælp er i stand til at bringe sig i sikkerhed.

Ved at følge de præ-accepterede løsninger i denne vejledning sikres det, at bygningen har en tilfredsstillende sikkerhed for personer i tilfælde af brand. Denne vejledning kan således bruges til at dokumentere, at det enkelte byggeri overholder bygningsreglementets krav til brandsikring af netop denne type byggeri.

Vejledningen omfatter følgende typer bygninger:

 • Bygninger med én bolig til helårsbeboelse, enten som fritliggende enfamiliehuse eller som helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel, som for eksempel dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lignende,
 • Bygninger med én bolig til helårsbeboelse, som er helt eller delvist sammenbygget med etageboligbygninger, erhvervsbygninger eller institutionsbygninger,
 • Bygninger til sommerhuse, campinghytter, der ikke er omfattet af campingreglementet, og lignende ferieboliger, som er fritliggende eller udført med lodret lejlighedsskel, og
 • Sekundær bebyggelse i forbindelse med ovenstående bygninger, såsom garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bebyggelse.


Ved enfamiliehuse forstås i denne sammenhæng bygninger i op til 2 etager, hvori der er indrettet én bolig. Hvor en tagetage kan indrettes eller anvendes til beboelse, skal denne medregnes som en af de 2 etager i boligen. I et enfamiliehus kan der ligeledes være en kælder, der dog ikke medregnes i etageantallet.

Ved boliger forstås de under a - c nævnte bygninger.

Vejledningen omfatter også enfamiliehuse, hvor en del af huset anvendes til erhverv, der sædvanligvis udøves i forbindelse med en bolig, som for eksempel frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende. Stuehuse ved landbrugsejendomme er også omfattet af denne vejledning.

I enfamiliehuse med integreret garage, carport eller udhus mv. regnes garage, carport og udhus at være en del af enfamiliehuset og ikke en selvstændig bygning. Garage, carport og udhus anses for at være integreret i et enfamiliehus, når det ligger under samme tagkonstruktion som enfamiliehuset.

Det fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 1, § 5, at følgende typer af byggearbejder skal overholde bygningsreglementet, men kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse:

 1. Opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m².

 2. Ombygninger af garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende.

 3. Ombygninger og forandringer af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet. En udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet.


Det fremgår af bygningsreglementet 2018, kap. 27, § 490, at et byggeri skal indplaceres i en brandklasse (1-4) på baggrund af: 

 1. Byggeriets risikoklasse, jf. § 86, og 
 2. Den valgte metode for dokumentation af brandsikkerheden, jf. § 492.


Opføres et byggeri udelukkende efter de præ-accepterede løsninger i denne vejledning kan byggeriet anses for at være omfattet af brandklasse 1 (jf. BR18, kap. 27, § 493, stk. 1, nr. 1).

Der skal søges om byggetilladelse til byggearbejder i brandklasse 1, men der sker ikke en byggesagsbehandling af de tekniske forhold i bygningsreglementet 2018. Alt relevant dokumentation af brandsikkerheden skal dog fortsat fremsendes til kommunalbestyrelsen.  

Brandklasse 1 omfatter i denne vejledning bygninger i risikoklasse 1, hvor brandsikringen sker ud fra vejledningens præ-accepterede løsninger. Der er tale om simpelt og traditionelt byggeri, der er kendetegnet ved, at personer, der opholder sig i byggeriet, på let vis selv kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri.

Bygninger i brandklasse 1 er endvidere kendetegnet ved, at der er tale om mindre bygninger, der har et samlet etageareal på højst 600 m². Denne vejledning omfatter således for eksempel ikke rækkehuse, der har et samlet etageareal på over 600 m², idet disse indplaceres i brandklasse 2.

Bygninger med vandret lejlighedsskel som for eksempel etageboliger og visse tofamiliehuse er ikke omfattet af denne vejledning.

Enfamiliehuse, der udformes eller skal anvendes på en måde, som ikke kan sidestilles med sædvanlig boligmæssig udformning og udnyttelse, er ikke omfattet af denne vejledning. Eksempler herpå kan være enfamiliehuse med mere end 2 etager og kælder, sammenbyggede enfamiliehuse med fælles adgangsparti, samt enfamiliehuse i anvendelseskategori 6.

Kolonihavehuse, hvis størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration, godkendt af en offentlig myndighed, er delvist undtaget fra overholdelse af reglerne i bygningsreglementet 2018, kap. 5 om brand. Der stilles således kun krav om røgalarmanlæg, jf. bygningsreglementet 2018, kap. 1, § 6, stk. 1, nr. 4, litra b.

Vejledningen er inddelt i følgende emneafsnit:

 1. Generelt
 2. Evakuering og redning af personer
 3. Bærende konstruktioners brandmodstandsevne
 4. Antændelse, brand- og røgspredning
 5. Redningsberedskabets indsatsmulighed.
 6. Drift, kontrol og vedligehold


Vejledningen er opbygget således, at der i hvert emneafsnit først gengives de krav fra bygningsreglementet 2018, kap. 5 om brand, der skal overholdes ved opførelse af enfamiliehuse mv. Dernæst gives en række præ-accepterede løsninger til, hvordan funktionskravene kan overholdes. 

Hvis en bygherre vælger at opføre sin bygning efter de præ-accepterede løsninger i denne vejledning, og bruges dette forhold til at dokumentere, at bygningsreglementets brandkrav er overholdt, så skal de præ-accepterede løsninger bruges i deres helhed. Fraviges de præ-accepterede løsninger i denne vejledning ved opførelse af et enfamilieshus mv., vil bygningen ikke længere være i brandklasse 1.

For yderligere og mere generel vejledning om brandsikring af byggeri henvises der til de overordnede beskrivelser i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.