Det fremgår af bygningsreglementet 2018, § 99, at bygninger og bygningsdele i tilfælde af brand skal have en tilstrækkelig brandmodsstandsevne.

Ydermere fremgår det af bygningsreglementet 2018, § 99, stk. 2, at projektering og udførelse af bygningers konstruktioner skal ske under hensyn til, at:

  1. Evakuering af de personer, der opholder sig i bygningen, kan ske på sikker vis, og at der ikke sker væsentlige skader på bygningen.
  2. Der ikke sker skade på personer og bygninger på anden grund.
  3. Redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for afsøgning og redning af personer og mulighed for at gennemføre det slukningsarbejde, som er nødvendig for afsøgning og redning samt begrænsning af brandspredning.
  4. Der ikke sker væsentlige skader på andre bygninger på egen grund, som kan medføre fare for personer eller redningsberedskabets indsatsmulighed.


Det er vigtigt at sikre, at bygningen i tilfælde af brand bevarer sin overordnede stabilitet i den tid, det tager at evakuere de personer, der benytter bygningen, og for at redningsberedskabet på forsvarlig vis kan gennemføre personredning.

Bærende konstruktioner omfatter blandt andet bærende vægge, søjler, bjælker, etageadskillelser, og lignende konstruktioner. Der stilles ikke krav til brandmodstandsevnen for tagkonstruktionen, men alene til de bygningsdele, som bærer tagkonstruktionen. Hvis tagrummet kan udnyttes, stilles der krav til brandmodstandsevnen for de bygningsdele, som bærer tagkonstruktionen, men der stilles ikke krav til brandmodstandsevnen for spærene i et uudnytteligt tagrum. Såfremt tagkonstruktionen er en del af bygningens samlede bærende system, og den har indflydelse på bygningens afstivende system overfor vandrette laster eller på andre bærende eller ikke-bærende bygningsdeles brandmodstandsevne, er det afgørende for brandsikkerheden, at disse udføres med en tilsvarende brandmodstandsevne som de konstruktioner konstruktionen afstiver mv.


Præaccepterede løsninger for bærende konstruktioners brandmodstandsevne


For alle boliger i 1 etage skal de bærende vægge, søjler, bjælker og lignende konstruktioner samt etageadskillelserne udføres mindst som bygningsdel klasse R 30.

For alle bygninger i 2 etager og kælder skal de bærende konstruktioner i kælderen og etageadskillelsen over kælderen udføres mindst som bygningsdel klasse R 60.

Der stilles ikke krav til brandmodstandsevnen for de bærende bygningsdele i altaner og trapper. Bygningsdele i altaner og trapper skal dog udføres mindst som materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale].