Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 88

Brandtekniske installationer, installeret i og ved bygninger, skal bidrage til bygningens brandsikkerhed. Valg af brandtekniske installationer skal ske under hensyn til behovet for, at:

1) Branden detekteres på et tidligt tidspunkt i brandforløbet.

2) Redningsberedskabet alarmeres hurtigt.

3) Personer i bygningen varsles således, at evakuering kan påbegyndes hurtigt.

4) Evakuering af personer, der opholder sig i bygningen kan ske på sikker vis via flugtveje.

5) En brands udvikling kontrolleres.

6) Røg og varme bortledes fra bygningen.

7) Personer i og ved bygningen kan overskue flugtveje, og at de har mulighed for at orientere sig i forbindelse med evakuering.

8) Redningsberedskabet har forsvarlige rednings- og indsatsforhold.

Stk. 2. Brandtekniske installationer skal projekteres og installeres, så de kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.

§ 89
§§ 90-133, der vedrører brandtekniske installationer, kan fraviges, hvis sikkerhedsniveauet, som fremgår af § 82, er overholdt, og dette dokumenteres.
§ 90

Bygningers brandtekniske installationer og brandslukningsmateriel skal projekteres og installeres efter følgende eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten:

1) Automatisk brandalarmanlæg: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

2) Automatisk branddørlukningsanlæg: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

3) Automatisk sprinkleranlæg: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

4) Automatisk tryksætningsanlæg: DS/EN 12101-6 Brandventilation – Del 6: Specifikation for trykdifferentialsystemer – Komponenter samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

5) Branddasker: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer

6) Brandmandselevator: DS/EN 81-72 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser for person- og godselevatorer – Del 72: Brandmandselevatorer samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

7) Brandmandspanel: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

8) Brandtæppe: DS/EN 1869 Brandtæpper samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

9) Brandventilation: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg: DS/EN 1838 Belysning - Nødbelysning samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

11) Håndildslukker: DS/EN 3-7 Håndildslukkere – Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder; DS/EN 3-8 Håndildslukkere – Del 8: Yderligere krav til EN 3-7 vedr. konstruktion, modstandsevne over for tryk og mekaniske prøvninger af ildslukkere med et maksimalt tilladt tryk på 30 bar eller derunder; DS/EN 3-9 Håndildslukkere – Del 9: Yderligere kravtil EN 3-7 for CO2-ildslukkeres modstandsdygtighed over for tryk samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

12) Iltreduktionsanlæg: DS/EN 16750 Design af iltreducerende systemer til brandforebyggelse samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

13) Kommunikationsanlæg: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

14) Røgalarmanlæg: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

15) Røgudluftning: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

16) Stigrør: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

17) Trykforøgerpumpe: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

18) Vandfyldt slangevinde: DS/EN 671-1 Stationære brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 1: Slangevinder med formfast slange; DS/EN 671-2 Stationære brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 2: Brandslangesystemer med flad slange; DS/EN 671-3 Stationære brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 3: Vedligeholdelse af slangevinder med formfast slange og brandslangesystemer med flad slange samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

19) Varslingsanlæg: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.


Stk. 2. Automatiske brandalarmanlæg og automatiske 
sprinkleranlæg skal udføres med automatisk alarmoverførelse til redningsberedskabet.

Stk. 3. Hvis der i bygningen er installeret et varslingsanlæg, og der er installeret et automatisk brandalarmanlæg eller et automatisk sprinkleranlæg, skal varslingsanlægget aktiveres heraf.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.