§ 531

Formålet med den certificerede statiker og brandrådgivers virke er at sikre, at: 

1) byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for henholdsvis kapitel 5 og kapitel 15, 

2) de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, egnede til formålet og følger god byggeskik, og 

3) dokumentation for byggeriet og udførelse af byggeriet opfylder sit formål, jf. kapitel 28 og 29.

§ 532

Den certificerede statiker og brandrådgiver skal: 

1) arbejde i overensstemmelse med gældende regler i byggelovgivningen, 

2) være bevist om egne kompetencer og søge kvalificeret assistance til forhold, hvor der kan drages tvivl om egne kompetencer, og 

3) handle upartisk og objektivt.

§ 533

Den certificerede statiker eller brandrådgiver er tilknyttet byggesagen og byggeriet i sin helhed og skal være certificeret svarende til den højest forekommende konstruktionsklasse eller brandklasse i byggeriet. Der kan kun være tilknyttet én certificeret statiker og én brandrådgiver på en byggesag, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. For de dele af et byggeri, der er i konstruktionsklasse 4 og brandklasse 4, skal der være tilknyttet en certificeret statiker og brandrådgiver som tredjepartskontrollant.

§ 534

Ved udfærdigelse af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold, jf. kapitel 28-30, skal den certificerede statiker eller brandrådgiver afhængigt af sit virke, jf. §§ 536 og 545, foretage følgende: 

1) Udarbejde (U): Tilrettelægge og udforme dokumentationen. 

2) Kontrollere (K): Kontrollere dokumentationen. 

3) Godkende (G): Være bekendt med dokumentationens indhold, at den er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med grundlaget herfor samt erklære, at dokumentationen kan anvendes, som den foreligger. Den certificerede kan kun godkende dokumentation, der er udarbejdet i egen organisation.

§ 535

Tredjepartskontrollanten må ikke pålægges begrænsninger ved løsning af kontrolopgaven.