§ 506

Dokumentationen af et byggeris brandsikkerhed skal påvise, at brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5, samt at design, projektering og udførelse er fyldestgørende og i overensstemmelse med definerede krav. 

Stk. 2. Der skal udarbejdes dokumentation for bygningens brandsikring svarende til den brandklasse, bygningen er indplaceret i, jf. kapitel 27.

§ 507

Dokumentation for brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver i brandklasse 2-4, omfatter i relevant omfang: 

1) Starterklæring. 

2) Sluterklæring. 

3) Erklæring om, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel. 

4) Dokumentation for indplacering i brandklasse. 

5) Brandstrategirapport. 

6) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. 

7) Rapport om brandteknisk dimensionering. 

8) Funktionsbeskrivelse. 

9) Kontrolplan. 

10) Kontrolrapport. 

11) Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan. 

Stk. 2. Dokumentationen angivet i stk. 1, nr. 3-11, skal udarbejdes og opbygges efter principper som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 

Stk. 3. Dokumentationen af brandforhold for byggeri skal udformes på dansk eller engelsk.

§ 508

Starterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: 

1) at dokumentationen for brandforhold ved ansøgning om byggetilladelse, jf. § 23, er fremsendt, 

2) at dokumentationen viser, at den korrekte brandklasse er valgt, og at dokumentationen herfor er retvisende. 

3) at dokumentationen viser, at projektets grundlag og bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er opfyldt, 

4) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan for den brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie, projektering af de nødvendige brandsikringstiltag og udførelsen, og

 5) om den certificerede brandrådgiver virker som kontrollant eller udarbejdende. 

Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret brandrådgiver, skal tredjepartskontrollanten tillige udforme en starterklæring, der angiver: 

1) at dokumentationen viser, at den korrekte brandklasse er valgt, og at dokumentationen herfor er retvisende, 

2) at dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau overholder bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, 

3) at der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan for den brandtekniske dokumentation, projektering af de nødvendige brandsikringstiltag og udførelsen, og 

4) den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant.

§ 509

Sluterklæring skal udfærdiges af den certificerede brandrådgiver og skal angive: 

1) At dokumentationen for brandforhold, der ifølge bygningsreglementet kapitel 33 skal fremsendes i forbindelse med færdigmelding, er fremsendt, 

2) At dokumentationen viser, at der ikke er sket en ændring af byggeriets brandklasse, som den fremgår af byggetilladelsen, 

3) Dokumentationen viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er opfyldt, og at drifts,- kontrol- og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af bygningen, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid, 

4) De i kontrolplanen anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet, 

5) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og tredjepartskontrollanten, 

6) Redegørelse for afvigelser fundet ved tredjepartkontrol, og hvorfor der ikke er taget konsekvens heraf, og 

7) Om den certificerede brandrådgiver virker som kontrollant eller udarbejdende. 

Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved certificeret brandrådgiver, skal tredjepartskontrollanten udforme en sluterklæring, der angiver: 

1) At dokumentationen viser, at der ikke er sket en ændring af byggeriets brandklasse, der er givet tilladelse til, 

2) Dokumentationen viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er opfyldt, og at drifts-, kontrol - og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af byggeriet, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid, 

3) At de i kontrolplanen anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet, 

4) Afvigelser, hvor der ikke er enighed mellem den certificerede brandrådgiver og tredjepartskontrollanten, 

5) Den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant.

§ 510
Ved erklæring om, at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, skal det dokumenteres, at byggeriet er udført i overensstemmelse med Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.
§ 511

Dokumentationen for indplacering i brandklasser i kapitel 27 skal indeholde en overordnet brandstrategi for byggeriet samt tegninger, der viser byggeriets udformning, og som underbygger, at den valgte brandstrategi kan indarbejdes i byggeriet. 

Stk. 2. Den overordnede brandstrategi skal indeholde: 

1) Beskrivelse af byggeriets udformning, herunder også anvendelsen af byggeriet og overordnet beskrivelse af 

personerne, der anvender byggeriet. 

2) Indplacering af bygningsafsnit i anvendelseskategorier, jf. § 85, og risikoklasser, jf. § 86. 

3) Beskrivelse af metode for eftervisning af brandkravene som grundlag for valg af brandklasser. 

4) Hovedprincipperne for brandstrategien, omfattende: 

a) Rammer for placering af byggeriet på grunden, afstand til andre bygninger og afstand til skel. 

b) Hovedprincipper for evakuering af personer, herunder udformning af flugtveje, brug af redningsåbninger og valg af brandtekniske installationer, der understøtter evakuering. 

c) Koncept for brandsikring af bærende konstruktioner, herunder nødvendig brandmodstandsevne og valg af brandtekniske installationer, der understøtter sikringen af de bærende konstruktioner. 

d) Koncept for sikring mod brand- og røgspredning, herunder valg af indvendige overflader, brandmæssig opdeling af byggeriet, afstand mellem bygninger samt valg af udvendige beklædninger og brandtekniske installationer, der underbygger sikring mod brand- og røgspredning. 

e) Redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder behov for afsøgning og redning af personer, tilkørselsforhold til byggeriet, adgangsveje til byggeriet, indsatsveje i byggeriet og brandtekniske installationer, der underbygger sikring mod brand- og røgspredning.

§ 512
Brandstrategirapporten skal omfatte en beskrivelse af, hvorledes brandkravene tilgodeses for det opførte byggeri under hensyntagen til byggeriets anvendelseskategori og risikoklasse.
§ 513

Brandplaner skal vise byggeriets brandmæssige disponering og skal uddybe brandstrategirapporten. Brandplaner skal indeholde følgende: 

1) Byggeriets placering på grunden i forhold til andre bygninger og naboskel. 

2) Tilkørselsforhold for redningsberedskabet. 

3) Placering af stigrør og stigrørstilkoblinger. 

4) Disponering af flugtveje, udgange og redningsåbninger. 

5) Disponeringen af brandmæssige enheder i byggeriet, herunder brandmodstandevne af de brandmæssige enheder. 

6) Placering af vandfyldte slangevinder, håndildslukkere og lignende. 

7) Placering af brandcentraler, ABA-centraler og sprinklercentraler.

§ 514
For rum, der er beregnet til 150 personer eller mere, skal der udarbejdes pladsfordelingsplaner, der viser placeringen af inventar, mobile scener, tribuner og tilsvarende under hensyn til udlægning af flugtveje og passager. Placering af vandfyldte slangevinder og brandslukningsmateriel skal fremgå af pladsfordelingsplanen.
§ 515
For lagerbygninger omfattet af § 153 skal der udarbejdes belægningsplaner, der viser placeringen af oplag, inventar og tilsvarende under hensyn til disponering af flugtveje og udgange. Placering af vandfyldte slangevinder og brandslukningsmaterielmateriale skal fremgå af belægningsplanen.
§ 516

Rapport om brandteknisk dimensionering skal mindst omfatte dokumentation for: 

1) Krav til brandforhold, der eftervises ved brandteknisk dimensionering. 

2) Acceptkriterier, der repræsenterer krav til brandforhold. 

3) Beskrivelse af dimensionerende scenarier, der eftervises, scenariernes relevans i forhold til byggeriets udformning og personerne, der anvender byggeriet, samt krav til brandforhold og acceptkriterier, der ønskes eftervist. 

4) Validering af de anvendte modeller i forhold til den konkrete undersøgelse. 

5) Beregningsresultater og vurdering af beregningsresultater i relation til acceptkriterier og krav til brandforhold, der undersøges. 

6) Følsomhedsanalyser.

§ 517

Funktionsbeskrivelsen skal beskrive, hvilke brandsikringstiltag, der er nødvendige, for at tilgodese brandstrategien, og hvor i byggeriet tiltagene skal være. 

Stk. 2. Funktionsbeskrivelsen skal mindst indeholde: 

1) Beskrivelse af de brandsikringstiltag, der er nødvendige, for at overholde brandstrategien. 

2) Hvor i byggeriet brandsikringstiltagene forudsættes at være. 

3) Ydeevnekriterier for de forskellige brandsikringstiltag, herunder: 

a) Brandmodstandsevne for bygningsdele og bærende konstruktioner. 

b) Reaktion på brand og eventuelt brandmodstandsevne for overflader og beklædninger. 

c) Klasser for brandtekniske installationer  

d) Kapacitet af brandtekniske installationer. 

4) Standarder, der forudsættes lagt til grund for projektering og udførelse. 

5) Metoder for kontrol af udførelse for de forskellige brandsikringstiltag, herunder krav om funktionsprøvninger. 

6) Funktionssammenhænge mellem forskellige brandsikringstiltag og krav om funktionsprøvninger af sammenhænge.

§ 518
Den brandtekniske kontrolplan skal beskrive de krav, der er til kontrol af dokumentation, projektering og udførelse af brandsikringstiltag. For alle kontroller angives type, niveau, omfang og dokumentationskrav samt de organisationer og personer, der udfører kontrollen.
§ 519

De brandtekniske kontrolrapporter omfatter de gennemførte kontroller. Der skal udarbejdes kontrolrapporter for: 

1) Dokumentation for kontrol af den brandtekniske dokumentation. 

2) Dokumentation for kontrol af projektering af brandsikringstiltag. 

3) Dokumentation for kontrol af udførelse af brandsikringstiltagene. 

Stk. 2. Kontrolrapport for dokumentation skal omfatte den gennemførte kontrol af den samlede brandtekniske dokumentation som anført i § 507. Kontrolrapport for projektering og udførelse af brandsikringstiltagene omfatter en kontrol af, at de i kontrolplanen beskrevne kontroller er gennemført.

§ 520
Der skal udarbejdes en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan i overensstemmelse med § 143.
§ 521

Dokumentation for brandforhold for byggeri, som er indplaceret i brandklasse 1, skal udføres efter principperne, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. 

Stk. 2. Den fremsendte dokumentation skal dokumentere valg af brandklasse, og at byggeriets brandsikkerhed er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed.

§ 522

Byggeri i brandklasse 2-4, hvor kommunalbestyrelsen foretager byggesagsbehandling af brandforholdene, jf. § 28, er undtaget fra §§ 507-521. Dokumentation for brandforholdene skal indeholde følgende: 

1) Grundlaget for de valgte brandsikringstiltag. 

2) Dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af brandsikringstiltag og bygningsdele vil blive gennemført. 

Stk. 2. Afhængigt af byggearbejdet skal dokumentationen indeholde følgende: 

1) Brandstrategirapport. 

2) Tegningsmateriale, som kan omfatte brandplaner, pladsfordelingsplaner og belægningsplaner. 

3) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, flugtveje og rednings- og indsatsforhold. 

4) Brandtekniske beregninger, hvor der anvendes brandteknisk dimensionering som en del af dokumentationen. 

5) Redegørelse for drift af byggeriet. 

6) Dokumentation for de enkelte bygningsdeles og installationers brandtekniske egenskaber samt en beskrivelse af, hvordan eventuelle brandtekniske installationer og bygningsdele løbende kontrolleres og vedligeholdes. 

7) Funktionsafprøvninger for de brandtekniske installationer. 

8) Systemintegrationstest, hvor flere brandtekniske installationer fungerer som et system.