Brandklasse 3 omfatter den samme type byggeri som brandklasse 2, men adskiller sig fra brandklasse 2 ved, at der ligeledes kan anvendes komparative analyser og brandteknisk dimensionering som beskrevet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5.  Brandklasse 3 omfatter dermed også utraditionelt og komplekst byggeri, der kan henregnes til risikoklasse 1-3 og som f.eks. kan omfatte:

•  Byggeri, hvor flugtvejene er længere end angivet for de præ-accepterede løsninger i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5, og der kan være installeret andre brandtekniske installationer. Dette kan være baseret på en komparativ analyse, hvor det f.eks. eftervises, at personer mindst har samme tid til at forlade den bygning, hvor der er længere flugtveje i forhold til et tilsvarende byggeri udført som angivet i de præ-accepterede løsninger i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5. Der kan også være tale om, at flugtvejene er dimensioneret på baggrund af en brandteknisk dimensionering, der viser, at personer ikke udsættes for kritiske forhold under evakuering og redning. Endeligt kan der være tale om en vurdering af, at løsningen er tilstrækkelig, hvis afvigelsen i forhold til de præ-accepterede løsninger er lille.

•  Byggeri, hvor de brandmæssige adskillelser har en anden brandmodstandsevne end angivet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5. Dokumentationen kan være som angivet i punktet ovenfor.

•  Byggeri, der indeholder et atrium, hvor flugtvejene udformes på baggrund af en brandteknisk dimensionering.

•  To bygninger, hvor den indbyrdes afstand bestemmes på baggrund af en brandteknisk dimensionering, der viser, at der ikke sker brandspredning mellem bygningerne.

•  En brandmæssig enhed, hvor brandpåvirkningen af de bærende konstruktioner bestemmes som en parametrisk brandpåvirkning som angivet i DS/EN 1991-1-2 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner – Del 1-2: Generelle laster – Brandlast og DS/EN 1991-1-2 DK NA Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker – Del 1-2: Generelle laster – Brandlaster.

Anvendes andre metoder for dokumentation af brandforhold end præ-accepterede løsninger, komparative analyser og brandteknisk dimensionering som beskrevet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5, vil byggeriet komme i brandklasse 4, uanset at byggeriet er indplaceret i risikoklasse 1-3.