Brandklasse 1 omfatter byggeri i risikoklasse 1, hvor brandsikringen sker ud fra præ-accepterede løsninger. Der er tale om simpelt og traditionelt byggeri, der er kendetegnet ved, at personer, der opholder sig i byggeriet, er bekendt med byggeriets flugtveje og på let vis selv kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri.

Risikoklasse 1 omfatter som beskrevet i BR18 § 86 byggeri i:

•  Anvendelseskategori 1 i én etage over terræn og én etage under terræn, forudsat at brandbelastningen ikke overstiger 1.600 MJ/m², hvor brandbelastningen relaterer sig til det samlede gulvareal af bygningsafsnittet.

•  Anvendelseskategori 4 i én etage over terræn og én etage under terræn.

•  Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse i anvendelseskategori 4 med højst to etager over terræn og højst én etage under terræn.

Byggeri i brandklasse 1 er endvidere kendetegnet ved, at der er tale om mindre bygninger, der har et etageareal på højst 600 m², og at de brandtekniske installationer, der anvendes ved brandsikring af byggeriet, er simple installationer, der ikke kræver særlige brandtekniske forkundskaber i relation til placering og installation. Disse installationer kan eksempelvis være røgalarmanlæg, branddaskere samt håndildslukkere.

Det er en forudsætning, at byggeriet designes og projekteres ved brug af præ-accepterede løsninger som beskrevet for byggeri i brandklasse 1 i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5. Anvendes der andre metoder for dokumentation, skal byggeriet indplaceres i anden brandklasse, svarende til den dokumentationsmetode, der anvendes.

Eksempler på byggeri i brandklasse 1 er byggeri med et etageareal på højst 600 m², som er i én etage over terræn og/eller én etage under terræn, der anvendes som:

•  Industri- og lagerbygninger i anvendelseskategori 1, hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet   ikke overstiger 1.600 MJ/m², svarende til industri- og lagerklasse 1-3, hvor industri- og lagerklassen er bestemt som det fremgår af Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5.

•  Avls- og driftsbygninger i anvendelseskategori 1.

•  Kontorbygninger i anvendelseskategori 1.

•  Boligbyggeri i anvendelseskategori 4.

•  Andre formål omfattet af anvendelseskategori 1 og 4.

Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst to etager over terræn, højst én etage under terræn og et samlet etageareal på højst 600 m² kan ligeledes indplaceres i brandklasse 1.  Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. Erhverv, der sædvanligvis udøves i forbindelse med en bolig, er f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende.

Andre fritliggende bygninger i én etage kan tillige anses som værende simpelt og traditionelt byggeri, der kan henregnes til brandklasse 1, såfremt følgende forhold er tilgodeset for bygningen:

•  Det samlede etageareal er højst 150 m², og bygningen er indrettet til højst 50 personer.

•  Bygningen anvendes til dagophold, og personer ved egen hjælpe kan bringe sig i sikkerhed.

•  Alle opholdsrum har dør direkte til terræn i det fri.

Der kan være flere fritliggende bygninger i brandklasse 1 på samme grund, såfremt det dokumenteres, at det samlede etageareal af bygningerne er højst 600 m², eller at bygningerne, som anført i § 118, er placeret i en sådan afstand til hinanden, at brandspredning mellem bygningerne begrænses i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. Som beskrevet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5, vil en passende afstand mellem bygningerne og udformning af ydervægge og tage kunne sikre, at § 118 opfyldes. I Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 angives endvidere præ-accepterede løsninger på afstandsforhold mellem bygningerne i relation til valg af ydervægge og tage, som kan anvendes ved bestemmelse af brandklassen.