Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om indplacering i brandklasser

Fold alle ud

Dokumentation af brandforhold kan ske på forskellig vis, jf. BR18 § 492. Der kan anvendes følgende dokumentationsmetoder:

•  Præ-accepterede løsninger.

•  Komparative analyser med udgangspunkt i præ-accepterede løsninger.

•  Brandteknisk dimensionering.

•  Brandprøvning(er).

•  En kombination af de ovennævnte fire metoder.

De forskellige metoder er nærmere beskrevet i vejledning til § 83.

Metodernes anvendelse i forhold til dokumentation af bygningsreglementets brandkrav ses af nedenstående tabel.


Metode
 
Anvendelse af metoden
 
Præ-accepterede løsninger
De præ-accepterede løsninger, der fremgår af Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand, anvendes i deres fulde udstrækning. Metoden anvendes for traditionelt byggeri, hvor der er erfaring med anvendelse af løsningerne.
Komparativ analyse med udgangspunkt i præ-accepterede løsninger Ved brug af denne metode tager den komparative analyse udgangspunkt i en specifik præ-accepteret løsning angivet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand. Ved den komparative analyse eftervises ved brug af en vurdering, en brandteknisk dimensionering eller en brandprøvning, at den valgte brandtekniske løsning mindst giver samme sikkerhedsniveau som den pågældende præ-accepterede løsning. Metoden kan anvendes i det omfang, de præ-accepterede løsninger er dækkende for byggeriet.
Brandteknisk dimensionering

Ved brandteknisk dimensionering foretages en beregningsmæssig eftervisning af, at sikkerhedsniveauet i BR18 er opfyldt. Beregningerne kan afhængig af det konkrete byggeris udformning og anvendelse f.eks. omfatte en beregning af, at personer ikke udsættes for kritiske forhold ved evakuering og redning, eller at der ikke sker brandspredning mellem to bygninger. Hvilke forhold, der skal undersøges ved den brandtekniske dimensionering fastlægges i hvert enkelt tilfælde.

Der skal skelnes mellem brandteknisk dimensionering udført som beskrevet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand og andre former for brandteknisk dimensionering, idet brug af andre former for brandteknisk dokumentation kan betyde, at byggeriet skifter brandklasse. Metoden kan anvendes både ved traditionelt og utraditionelt byggeri. 
Brandprøvning(er). 

Ved brandprøvning dokumenteres en konkret identificeret brandteknisk løsnings egnethed ved et forsøg, der repræsenterer den løsning, der udføres i bygningen, men ikke nødvendigvis er identisk med denne. En brandprøvning kan omfatte den enkelte brandtekniske løsning som f.eks. et brandteknisk slukningsanlægs evne til at begrænse en given brand. En prøvning kan også være forsøg, der undersøger muligheden for evakuering eller redning, eller forsøg der giver input til modellering, f.eks. evakuering. Brandprøvning kan også omfatte andre forhold, der ønskes belyst.

En brandprøvning kan sædvanligvis ikke omfatte den samlede bygning, men kan supplere en af de andre dokumentationsmetoder. 

Metoden kan anvendes ved både traditionelt og utraditionelt byggeri.

Hvor en byggevares brandtekniske egenskaber dokumenteres på baggrund af brandprøvninger, der fører til en klassifikation iht. det europæiske system for brandprøvning og klassifikation, kan dette anses for at svare til brug af en præ-accepteret løsning, når ydeevnen svarer til den givne præ-accepterede løsning.

Ved eftervisning af brandmodstandsevne for bærende konstruktioner gælder, at brug af andre brandpåvirkninger end standardbrandpåvirkning som beskrevet i BR18 § 100 kan sidestilles med en brandteknisk dimensionering som beskrevet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand, når metoderne, der fremgår af DS/EN 1991-1-2 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner – Del 1-2: Generelle laster – Brandlast og DS/EN 1991-1-2 DK NA Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker – Del 1-2: Generelle laster – Brandlaster, anvendes.

Brug af de forskellige metoder for dokumentation af brandforhold kræver forskellige faglige brandtekniske kompetencer. Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet angiver tre niveauer af kompetencer, som en certificeret brandrådgiver kan blive certificeret til. Disse klasser er:

•  Brandklasse 2.

•  Brandklasse 3 og 4.

•  Tredjepartskontrol.

Byggeri i brandklasse 1 er kendetegnet ved at være simpelt, traditionelt og udført efter de præ-accepterede løsninger i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand. For byggeri i brandklasse 1, er der ikke krav om, at personen, der skal forestå dokumentation og kontrol af brandforholdene, har dokumenterede kvalifikationer og kompetencer indenfor brandsikring af byggeri.

En person, der er certificeret til brandklasse 2, har de kompetencer, der er nødvendige for at udarbejde og kontrollere den brandtekniske dokumentation for byggeri i brandklasse 2. Det betyder, at personen har dokumenterede kvalifikationer og kompetencer i forbindelse med anvendelse af præ-accepterede løsninger angivet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand, men ikke nødvendigvis de øvrige metoder, der er angivet ovenfor.

En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, har udover de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for at være certificeret til brandklasse 2, dokumenterede kvalifikationer og kompetencer med anvendelse af komparative analyser og brandteknisk dimensionering samt erfaring med anvendelse af metoderne. Personer, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, har ikke nødvendigvis dokumenterede kvalifikationer og kompetencer med brandprøvning udover den brandprøvning, der anvendes ved brandteknisk klassifikation af byggevarer. Dermed anses brandprøvning, udover brandteknisk klassifikation, som værende en specialistopgave, der kan indgå i dokumentationen af byggeri i brandklasse 4, hvor der også er tilknyttet en tredjepartskontrollant på brandforholdene.

En person, der er certificeret til tredjepartskontrol af brandforhold, har de samme kvalifikationer og kompetencer som en person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, men adskiller sig ved at have en længere erfaring med dokumentation af brandforhold i disse brandklasser.

En nærmere beskrivelse af de kompetencer, som en certificeret brandrådgiver skal have for at virke i de forskellige brandklasser, fremgår af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.