Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om skorstensfejerordningen

Fold alle ind
Skorstensfejerordningen er reguleret i skorstensfejerbekendtgørelsen, (bekendtgørelse nr. 541 af 22/05/2017 om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg). Skorstensfejerbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i byggelovens § 15

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har løbende modtaget en række henvendelser om fortolkningen af reglerne i skorstensfejerbekendtgørelsen, og har på denne baggrund vurderet, at der er behov for en vejledning om skorstensfejerordningen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har løbende modtaget en række henvendelser om fortolkningen af reglerne i skorstensfejerbekendtgørelsen, og har på denne baggrund vurderet, at der er behov for en vejledning om skorstensfejerordningen. 

Det fremgår af skorstensfejerbekendtgørelsens § 1, stk. 1, at ”kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere.” Det fremgår derimod ikke af bestemmelsen, hvordan arbejdet skal tilbydes af kommunen.

Borgerne har frit valg i forhold til, hvilken skorstensfejer de vil benytte. 

Der er ikke efter bekendtgørelsen krav om, at kommunens borgere skal anvende den skorstensfejer, som kommunen tilbyder, eller at skorstensfejeren skal have et samarbejde med kommunen for at udføre lovpligtig skorstensfejning i den pågældende kommune.

Kommunalbestyrelsen kan som bygningsmyndighed i medfør af byggelovens § 16C vælge at føre tilsyn med efterlevelsen af kravene i skorstensfejerbekendtgørelsen, herunder om der bliver fejet på den enkelte ejendom.

Omfanget af tilsynet tilrettelægges af den enkelte kommune. Kommunalbestyrelsen har i medfør af byggelovens § 19 beføjelse til uden retskendelse at forlange adgang til en privat ejendom for at undersøge, om der er sket overtrædelse af loven eller de i medfør af fastsatte regler. Beføjelsen skal udøves under iagttagelse af retssikkerhedslovens regler om gennemførelse af tvangsindgreb, herunder regler om forudgående underretning og proportionalitet.

Kommunalbestyrelsen har i øvrigt alene pligt til at søge et ulovligt forhold lovliggjort, når kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på forholdet, og forholdet ikke er af ganske underordnet betydning.

Skorstensfejerbekendtgørelsen pålægger ikke herudover kommunalbestyrelsen tilsynsforpligtelser.

Det fremgår af byggelovens § 17, stk. 1, at det er bygningsejeren, der er ansvarlig for, at dennes bygning er i lovlig stand. Eksisterer der et ulovligt forhold, påhviler det således bygningsejeren at berigtige det ulovlige forhold. Manglende fejning af skorstene og ildsteder er et ulovligt forhold, som er omfattet af byggelovens § 17, stk. 1. 

Det er således bygningsejerens ansvar, at reglerne i skorstensfejerbekendtgørelsen, herunder bestemmelserne om fejningsterminer, overholdes, uanset om borgerne benytter den skorstensfejer, som tilbydes af kommunen, eller om borgerne vælger at indgå aftale med en anden skorstensfejer.

Det er ligeledes bygningsejerens eget ansvar, at den valgte skorstensfejer har den korrekte og påkrævede uddannelse. Såfremt bygningsejeren spørger en skorstensfejer, om vedkommende har gennemgået den krævede uddannelse, og skorstensfejeren giver urigtige oplysninger til bygningsejeren, opstår der et brud på kontraktforholdet mellem bygningsejeren og skorstensfejeren. Dette er et privatretligt forhold mellem borgeren og skorstensfejeren, som henhører under domstolene. 

I henhold til skorstensfejerbekendtgørelsen er der hjemmel til at opkræve gebyr for skorstensfejerarbejde. Gebyret for skorstensfejerarbejde betales langt overvejende via ejendomsskatten og i mindre omfang direkte til skorstensfejeren.

Skorstensfejerbekendtgørelsen regulerer ikke krav eller klager om tilbagebetaling af gebyr for skorstensfejning, der ikke er udført. Tilbagebetalingskrav eller klager over gebyr afgøres derfor på andet grundlag, herunder skattelovgivningen.