Kommunalbestyrelsen kan som bygningsmyndighed i medfør af byggelovens § 16C vælge at føre tilsyn med efterlevelsen af kravene i skorstensfejerbekendtgørelsen, herunder om der bliver fejet på den enkelte ejendom.

Omfanget af tilsynet tilrettelægges af den enkelte kommune. Kommunalbestyrelsen har i medfør af byggelovens § 19 beføjelse til uden retskendelse at forlange adgang til en privat ejendom for at undersøge, om der er sket overtrædelse af loven eller de i medfør af fastsatte regler. Beføjelsen skal udøves under iagttagelse af retssikkerhedslovens regler om gennemførelse af tvangsindgreb, herunder regler om forudgående underretning og proportionalitet.

Kommunalbestyrelsen har i øvrigt alene pligt til at søge et ulovligt forhold lovliggjort, når kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på forholdet, og forholdet ikke er af ganske underordnet betydning.

Skorstensfejerbekendtgørelsen pålægger ikke herudover kommunalbestyrelsen tilsynsforpligtelser.