Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

Fold alle ud

Der kan i en periode indtil 31. december 2019 foretages teknisk byggesagsbehandling af konstruktionsforhold ved byggeri i konstruktionsklasse 2-4 af kommunalbestyrelsen. Der skal foretages teknisk byggesagsbehandling af konstruktionsforholdene for byggeri, der indplaceres i konstruktionsklasse 2-4, jf. BR18, § 24, stk. 1, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret statiker.

Dokumentation for de statiske forhold i byggeri i konstruktionsklasse 2-4 skal følge § 505. Dokumentationen af de bærende konstruktioner skal udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner.

For byggeri i konstruktionsklasse 3 og 4, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret statiker, skal den statiske dokumentation bilægges en erklæring, der er udformet og underskrevet personligt af en statiker, der har anerkendelse efter reglerne i kap. 35. Erklæringen skal omfatte den statiske dokumentation som helhed.

For byggeri i konstruktionsklasse 4, skal der gennemføres en tredjepartskontrol af den statiske dokumentation. Tredjepartskontrollen skal gennemføres af en statiker, der ligeledes har anerkendelse efter reglerne i kap. 35. Tredjepartskontrollanten må hverken direkte eller indirekte være økonomisk forbundet med den eller de organisationer, som har medvirket ved projekteringen af bygningen.  


Bygværksprojekterende

For byggeri i konstruktionsklasse 2-4 skal ansøgeren udpege en bygværksprojekterende. Der kan kun være én bygværksprojekterende tilknyttet en byggesag. Den bygværksprojekterende skal samle og koordinere den statiske dokumentation ved at udføre de opgaver, der følger af § 530.

Den bygværksprojekterende vil typisk være en organisation givet omfanget af opgaven. Den anerkendte statiker kan godt være en del af denne organisation og udføre dele af de opgaver, der følger af § 530.

Yderligere oplysning om den bygværksprojekterende fremgår af SBi-anvisning om dokumentation af bærende konstruktioner.