Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind

Afsnit 1: Lovliggørelse af byggeri i brandklasse 2-4, ved anvendelse af anden materiel regulering, end den, der er gældende på tidspunktet for lovliggørelsen

For lovliggørelsessager i brandklasse 2-4 skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver, jf. §§ 20-23 med ændringer som beskrevet i afsnit 1, 1.1, 1.2 og 1.3.

Lovliggørelsen dokumenteres i overensstemmelse med krav til brandforhold og dokumentation af brandforhold ved anvendelse af den tidligere materielle regulering, der anvendes ved lovliggørelsen med de ændringer, hertil, som er beskrevet i afsnit 1, 1.1, 1.2 og 1.3. De detailbaserede løsninger for brandsikring af byggeri, som opfyldte kravene til brandsikring i den materielle regulering, der anvendes ved lovliggørelsen, anses for præaccepterede løsninger i forbindelse med lovliggørelsen, jf. Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

Afsnit 1.1. : Dokumentation af brandforhold

Dokumentation for lovliggørelsen af brandforhold for byggeri, som er indplaceret i brandklasse 2-4, skal omfatte:

1) starterklæring for lovliggørelse,
2) sluterklæring for lovliggørelse, og
3) brandteknisk dokumentation for lovliggørelse.

Starterklæringen for lovliggørelsen skal udarbejdes af den certificerede brandrådgiver og angive:

1) At oplysninger om og dokumentation for indplacering i brandklasser, er korrekt, retvisende og fremsendt.
2) At dokumentation for, hvorledes redningsberedskabets indsatsforhold er fremsendt og opfylder den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen, i det omfang dette er relevant for lovliggørelsessagen.
3) At redegørelsen, jf. § 29, stk. 5, godtgør, at lovliggørelsen vil overholde kravene til brandforhold, jf. den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen.
4) At der foreligger en kontrolplan og kontrolrapport svarende til lovliggørelsens stadie, jf. kapitel 30 med ændringer, jf. afsnit 1.2.
5) En redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke.

For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført af en certificeret brandrådgiver, skal tredjepartskontrollanten tillige udarbejde en starterklæring for lovliggørelsen, der skal angive:

1) at der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende.
2) at redegørelsen, jf. § 29, stk. 5, godtgør, at lovliggørelsen vil overholde kravene til brandforhold, jf. den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen.
3) At der foreligger en kontrolplan og kontrolrapport svarende til lovliggørelsens stadie, jf. kapitel 30 med ændringer, jf. afsnit 1.2.
4) En redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke som tredjepartskontrollant, herunder for sin uafhængighed i henhold til § 526, stk. 1, nr. 3.

Sluterklæringen for lovliggørelse skal udarbejdes af den certificerede brandrådgiver og skal angive:

1) At dokumentationen for lovliggørelsen af brandforhold, jf. § 29, stk. 8, er fremsendt.
2) At dokumentationen for lovliggørelsen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med starterklæring for lovliggørelse.
3) At dokumentationen for lovliggørelsen er i overensstemmelse med forudsætninger i redegørelsen, jf. § 29, stk. 5.
4) At dokumentationen for lovliggørelsen er fyldestgørende og viser, at kravene til brandforholdene, jf. den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen, er opfyldt.
5) At de anførte kontroller i den endelige kontrolplan er gennemført og dokumenteret i kontrolrapporter, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.
6) En redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke.

For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført af en certificeret brandrådgiver, skal tredjepartskontrollanten tillige udarbejde en sluterklæring, der angiver:

1) At dokumentationen for lovliggørelsen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med starterklæring for lovliggørelse.
2) At dokumentationen for lovliggørelsen er i overensstemmelse med forudsætningerne i redegørelsen, jf. § 29, stk. 5.
3) At dokumentationen for lovliggørelsen er fyldestgørende og viser, at kravene til brandforholdene, jf. den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen, er opfyldt.
4) At de anførte kontroller i den endelige kontrolplan er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.
5) En redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant, herunder for sin uafhængighed i henhold til § 526, stk. 1, nr. 3.

Den brandtekniske dokumentation skal omfatte den dokumentation, der var krav om i den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen og i byggetilladelsen til den del af bygningen, der skal lovliggøres, dog minimum:

1) Dokumentation for indplacering i brandklasser, herunder redegørelsen, jf. § 29, stk. 4.
2) Dokumentation for redningsberedskabets indsatsforhold, jf. § 29, stk. 2.
3) Brandstrategirapport for lovliggørelsen, med det indhold, der fremgår af § 512.
4) Dokumentation for eftervisning af brandsikkerheden ved fravigelser fra præ-accepterede løsninger, jf. afsnit 1, i det omfang det er relevant for lovliggørelsen. Rapport om brandteknisk dimensionering skal indeholde den dokumentation, som fremgår af § 516. Dokumentation skal foretages ved de metoder, og i øvrigt opbygges, som angivet i kapitel 8: Eftervisning i Bygningsreglementets Vejledning til kapitel 5 – Brand.
5) Funktionsbeskrivelse for brandsikringstiltag omfattet af lovliggørelsen, med det indhold, der fremgår af § 517.
6) Brandplaner for lovliggørelsen med det indhold, der fremgår af § 513.
7) Redegørelse for drift, kontrol og vedligehold til sikring af, at brandsikkerheden opretholdes i bygningsafsnit omfattet af lovliggørelsen. Herunder også pladsfordelingsplaner, belægningsplaner, Ordensregler, Brand- og evakueringsinstruks, Driftsjournal, Opslag mv., hvor brugen af bygningsafsnit eller lokaler, omfattet af lovliggørelsen, medfører krav herom. Hvor der er krav om Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan skal denne udarbejdes med samme indhold som i kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.
8) Brandteknisk kontrolplan for lovliggørelsen, med det indhold, der fremgår af § 518 og afsnit 1.2.
9) Brandteknisk kontrolrapport for lovliggørelsen, med det indhold, der fremgår af § 519 og afsnit 1.2.

Afsnit 1.2. : Kontrol af dokumentation for og udførelse af brandforhold

Kontrol af dokumentation for brandforhold og udførelse af brandsikringstiltag skal ske i henhold til kapitel 30 med følgende ændringer:

1) Henvisning i § 523, stk. 1, til kapitel 29 erstattes af henvisning til den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen.
2) For eksisterende dokumentation, der skal indgå i den samlede dokumentation for lovliggørelsen af brandforhold, skal der foretages uafhængig kontrol, jf. § 526, stk. 1, nr. 2, på et kontrolniveau svarende til en maksimumskontrol (Max.), jf. § 527, stk. 2, nr. 3.
3) Ved en lovliggørelse skal der ske en uafhængig kontrol, jf. § 526 a, stk. 1, nr. 2, af de eksisterende brandsikringstiltag, der er omfattet af lovliggørelsen, jf. § 28, stk. 3. Kontrollen skal dokumentere, at brandsikringstiltagene er i overensstemmelse med den brandtekniske dokumentation, jf. afsnit 1.1, og krav, jf. den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen, og skal ske på et kontrolniveau, der mindst svarer til stikprøve ved kontrol af udførte brandsikringstiltag i risikoklasse 4, jf. Bilag 3, tabel 4b.

Afsnit 1.3: Certificeredes virke

Den certificerede brandrådgivers virke skal ske, jf. kapitel 32 og 34, med følgende ændringer:

Henvisningen til kapitel 28-30 i § 534 erstattes af henvisning til afsnit 1.1 og 1.2.
§ 531 finder ikke anvendelse, i stedet gælder: For lovliggørelsessager for byggeri i brandklasse 2-4 skal den certificerede brandrådgiver gennem sit virke, jf. kapitel 32 og 34, sikre, at byggeriet er i overensstemmelse med den regulering for brandforhold, der anvendes for lovliggørelsen samt sikre, at dokumentation herfor er fyldestgørende, opfylder sit formål og er kontrolleret, jf. kapitel 30, med ændringer, jf. afsnit 1.2.
§ 548 finder ikke anvendelse, i stedet gælder:

Den certificerede brandrådgivers virke ved lovliggørelse af byggeri omfatter som minimum, at:

1) Udarbejde start- og sluterklæring for lovliggørelse.
2) Udfærdige dokumentation for brandklasse for de bygningsafsnit og for det byggeri, som lovliggørelsen omfatter, herunder redegørelse for lovliggørelsen, jf. § 29, stk. 4, samt dokumentation for redningsberedskabets indsatsforhold, i det omfang det er relevant for lovliggørelsen.
3) Udfærdige kontrolplan for den brandtekniske dokumentation, herunder kontrolplan for kontrol af eksisterende brandsikringstiltag, jf. afsnit 1.2, punkt 3, og sikre, at denne er i overensstemmelse med kapitel 30 med ændringer, jf. afsnit 1.2.
4) Sikre, at de valgte løsninger for brandforhold, som lovliggørelsen omfatter, er i overensstemmelse med de materielle krav i den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen.
5) Sikre, at dokumentationen for brandforhold som lovliggørelsen omfatter opfylder sit formål.
6) Sikre, at dokumentationen for brandforhold, som lovliggørelsen omfatter, er udarbejdet og samlet i overensstemmelse med de materielle krav, jf. afsnit 1.1 og den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen, kontrolleret i overensstemmelse med kontrolplanen og kan anvendes, som den foreligger, er fyldestgørende og udgør et hele.
7) Udarbejde en redegørelse for sit virke.

Afsnit 2: Lovliggørelse af byggeri i brandklasse 2-4, ved anvendelse af lovgivningen på lovliggørelsestidspunktet

Lovliggørelse af byggeri i brandklasse 2-4 når lovgivningen på lovliggørelsestidspunktet anvendes, skal ske i henhold til de gældende materielle bestemmelser med tilføjelser som beskrevet i afsnit 2, 2.1, 2.2 og 2.3.

 

Afsnit 2.1: Dokumentation af brandforhold

Redegørelsen, jf. § 29, stk. 5 indgår som en del af dokumentationen for indplacering af byggeri og bygningsafsnit i brandklasser og indgår i den brandtekniske dokumentation.

Den certificerede brandrådgiver skal i starterklæringen tillige angive, at redegørelsen, jf. § 29, stk. 5, godtgør, at byggeriet vil overholde kravene til brandforhold, og skal i sluterklæringen endvidere angive, at dokumentationen af brandforhold er i overensstemmelse med forudsætningerne i redegørelsen, jf. § 29, stk. 5.

For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret brandrådgiver, skal tredjepartskontrollanten i starterklæringen tillige angive, at redegørelsen jf. § 29, stk. 5 godtgør, at byggeriet vil overholde kravene til brandforhold, og skal i sluterklæringen endvidere angive, at dokumentationen er i overensstemmelse med forudsætningerne i redegørelsen, jf. § 29, stk. 5.

Afsnit 2.2: Kontrol af dokumentation for og udførelse af brandforhold

Kontrol af dokumentation for brandforhold og udførelse af brandsikringstiltag skal ske efter kapitel 30 med følgende ændringer:

1) For eksisterende dokumentation, der skal indgå i den samlede dokumentation for lovliggørelsen af brandforhold, skal der foretages uafhængig kontrol, jf. § 526, stk. 1, nr. 2, på et kontrolniveau svarende til en maksimumskontrol (Max.), jf. § 527, stk. 2, nr. 3.
2) Ved en lovliggørelse skal der udføres uafhængig kontrol, jf. § 526 a stk. 1, nr. 2, af eksisterende brandsikringstiltag, der er omfattet af lovliggørelsen, jf. § 28, stk. 3. Kontrollen skal dokumentere, at brandsikringstiltagene er i overensstemmelse med den brandtekniske dokumentation, jf. afsnit 2.1, og krav, jf. den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen, og skal ske på et kontrolniveau, der mindst svarer til stikprøve ved kontrol af udførte brandsikringstiltag i risikoklasse 4, jf. Bilag 3, tabel 4b.

Afsnit 2.3: Certificeredes virke

Certificerede brandrådgiveres virke skal ske i henhold til kapitel 32 og 34 med følgende tilføjelse:

Den certificerede brandrådgivers minimumsvirke ved lovliggørelsessager omfatter tillige udfærdigelse af redegørelsen, jf. § 29, stk. 5 samt kontrolplan for denne og kontrolplan for kontrol af eksisterende brandsikringstiltag, jf. afsnit 2.2, punkt 2.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.