Tabel 5 – Mindstekrav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4, jf. § 527

Emne
Tredjepart
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max.
Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder§§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold
Max.
Brandstrategirapport
Udv.
Brandplaner
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Brandteknisk begrundet vurdering Udv. 
Komparativ analyse Udv. 
Brandteknisk dimensionering
Udv.
Anden dokumentation til eftervisning af brandsikkerhedsniveauet, herunder forudsætninger for brandprøvning som ikke er klassifikationsprøvninger.
Udv. 
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Brandteknisk kontrolplan
Max.
Brandtekniske kontrolrapporter fra uafhængig kontrol
Udv.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.