Tabel 4a – Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af den brandtekniske dokumentation i forhold til brandklassen (BK), jf. § 527

Emne BK2
BK3 BK4
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. Max.
Max.
Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold
Max.
Max.
Max.
Brandstrategirapport
Max.
Max.
Max.
Brandplaner og situationsplan
Udv.
Max.
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Udv.
Udv.
Brandteknisk begrundet vurdering Max.1) Max.  Max.
Komparativ analyse  Max.1) Max.  Max.
Brandteknisk dimensionering
- Udv.
Max.
 Anden dokumentation til eftervisning af brandsikkerhedsniveauet, herunder forudsætninger for brandprøvning2), som ikke er klassifikationsprøvninger - Max. 
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Max.
Max.
Brandteknisk kontrolplan
Max. Max.
Max.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.
Udv.
Max.
Dokumentation for projektering af brandsikringstiltag Udv.  Udv.  Udv. 
Dokumentation for udførelse af brandsikringstiltag Udv.3) Udv.3) Udv.3)

1) Ved fravigelser af de præ-accepterede løsninger i brandklasse 2, jf. bilag 4.

2) I medfør af Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, kapitel 8: Eftervisning.

3) BK er den højeste brandklasse, som er gældende for det eller de bygningsafsnit, hvor i det enkelte brandsikringstiltag er placeret.