§ 6b
Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:
 
1) Mastesejl, parasoller og telte i 1 etage til privat brug.

2) Mastesejl, parasoller og telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 100 m2.

3) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1, 0 m i højden og uden overdækning.

4) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning.

5) Gangbroer m.v. der er højst 1,0 mover terræn og uden overdækning.
 
6) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner i 1 etage med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning.
 
7) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres operationer, øvelser mv.
 
 Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:
 
1) Alle telte i mere end 1 etage.

2) Mastesejl, parasoller og telte, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på mere end 100 m2.

3) Transportable konstruktioner op til 3 etager og gulv i øverste etage må højst være 9,6 m over terræn
 
4) Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.
 
5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m2
 
6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde.
 
7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m2
 
8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 
9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden, med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.
 
10) Alle overdækninger over gangbroer.
 
11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 
12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 
 Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i stk. 1 og stk. 2 er omfattet af følgende krav:
 
1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for konstruktioner, der opstilles med en varighed på over 6 uger.
 
2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54.
 
3) Værn i §§ 58-60.
 
4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m2 er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15.

5) Brandforhold i kapitel 5.
 
 Stk. 4. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser.
 
 Stk. 5. Konstruktioner, der opstilles midlertidigt i op til 6 uger, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.

 Stk. 6. Transportable konstruktioner, der ikke er omfattet af § 6 b, stk. 1, skal have byggetilladelse eller inspektionscertifikat, jf. bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner anbragt et synligt sted på den transportable konstruktion. Hvor der er krav om en pladsfordelingsplan, skal denne anbringes på et tydeligt, let læseligt sted ved alle primære indgange.

 
§ 6c
Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene omfattet af byggeloven efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er derfor ikke omfattet af § 6 b, stk. 1, eller § 6 b, stk. 3.
§ 6d
Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling af en certificeret konstruktion omfattet af § 6 b, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles. Bestemmelsen omfatter ikke transportable konstruktioner, som er omfattet af § 6 a, stk. 1, nr. 1 og 2.
§ 6e
For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug.