Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om ombygninger og brug af certificerede rådgivere i relation til ændring af BR18 d. 10. marts 2020

Fold alle ud

Eksempel 1

I et etageboligbyggeri opført i 1956, hvor gulv i øverste etage er mellem 5,5 m og 22 m over terræn, skal der udskiftes en faldstamme, der er placeret i toiletrummene, og ikke i en selvstændig installationsskakt.

Brandsektionsafgrænsende etagedæk er udført svarende til BD-konstruktion 60.

Ved etableringen må der nødvendigvis udskiftes en større del af gulvet, hvor en del af gulvopbygningen fjernes og genetableres. Hvis faldstammen og etagedækket genetableres og i øvrigt udføres svarende til en BD-konstruktion 60, ændres der ikke på forudsætningerne for de brandmæssige forhold. Udskiftningen af faldstammen og en del af etagedækket påvirker ikke den bærende konstruktioners virkemåde og den nye gulvopbygning giver ikke en øget belastning.

Derfor kan byggearbejdet udføres uden byggetilladelse.

Eksempel 2

I et etageboligbyggeri med gulv i øverste etage højst 22 m over terræn ønskes to lejligheder i samme opgang og på samme etage slået sammen til en lejlighed, der er mindre end 150 m². I forbindelse med sammenlægningen bliver der fjernet et køkken, og der fjernes en ikke-bærende væg mellem de to lejligheders entreer i lejlighedsskellet.

Da de to lejligheder begge opfylder de krav til bygningsreglementet, der var gældende på opførelsestidspunktet, sker der ikke ændringer i forudsætningerne i de brandmæssige forhold, da antallet af redningsåbninger er det samme, idet der stadig er udgang til både en fortrappe og en bagtrappe, og der er ikke ændret afgrænsende brandsektionsvægge og etagedæk.

Da der ikke ændres på forudsætningerne for de brandmæssige forhold, eller de bærende konstruktioners virkemåde kan byggearbejdet udføres uden byggetilladelse.

Der skal søges om tilladelse til at nedlægge en bolig efter boligreguleringsloven.

 

Eksempel 3

I et kontorbyggeri, hvor hver etage er indrettet som storrumskontor, er det i brandstrategien forudsat, at der kan etableres mindre mødelokaler på op til 20 m2, hvis de udføres med u-klassificerede glasvægge, og at der etableres ABA-anlæg og AVA-anlæg med tonevarsling.

Et af mødelokalerne ønskes rykket fra den ene ende af etagen til den anden. Da det nye mødelokale udføres med u-klassificerede glasvægge, og da ABA-anlæg og AVA-anlæg bliver justeret i forhold til den nye placering af mødelokalet, ændres der ikke på forudsætningerne i for de brandmæssige forhold eller ved de bærende konstruktioners virkemåde.

Derfor kan byggearbejdet udføres uden byggetilladelse. For ændringerne i ABA-anlæg og AVA-anlæg skal udføres en akkrediteret funktionsafprøvning i overensstemmelse med reglerne i den aktuelle projekteringsstandard for anlæggene.

 

Eksempel 4

I et forsamlingslokale indrettet til maksimalt 420 personer er det forudsat, at:

  • der er etableret mindst fire uafhængige udgange til to uafhængige flugtveje

  • den samlede fri bredde på udgangene er mindst 420 cm

  • at primære udgangsdøre har en fri bredde på 120 cm

  • at øvrige udgangsdøre har en fri bredde på mindst 77 cm.

Der etableres fire udgange, hvoraf to af udgangene bliver udpeget som primære og to som sekundære i brandstrategien. Alle fire udgange etableres med fri bredde på 120 cm.

Senere ønskes den ene sekundære udgangsdør udskiftet til en udgangsdør med en fri bredde på 77 cm. Da der stadig er fire udgangsdøre, og de frie bredder på de primære hhv. sekundære døre opfylder kravene til den samlede fri bredde i brandstrategien, ændres der ikke på forudsætningerne for de brandmæssige forhold, og derfor kan døren udskiftes uden byggetilladelse.

 

Eksempel 5

I et hotel er alle hotelværelser udført som selvstændige brandceller. Det er en forudsætning i byggetilladelsen, at der er fra alle værelser, er mindst en udgang til flugtvejsgangen, og at der i hvert værelse er en redningsåbning.

I forbindelse med en ombygning ønskes det at slå værelser sammen, så der fremadrettet vil være halvt så mange værelser. For hver sammenlægning nedlægges der derfor en brandcelleadskillende ikke-bærende væg, en udgangsdør til flugtvejsgangen blændes og en af redningsåbningerne ændres til et fast vinduesparti. Eventuelle brandtekniske anlæg justeres efter den nye værelsesindretning.

Da der fremadrettet stadig vil være en udgang til flugtvejsgangen og en redningsåbning i hvert værelse, ændres der ikke på forudsætningerne for de brandmæssige forhold, og derfor kan sammenlægning ske uden byggetilladelse.

 

Eksempel 6

I et butikscenter indrettet til flere end 150 personer ændres der på en butiksindretning inkl. udgangsdørene fra butikken til de udlagte flugtveje. Ombygningen følger retningslinjerne i butikscentrets brandstrategi, og der ændres ikke på bærende konstruktioner, personbelastning eller antal og bredde af udgange til flugtveje.

Ændringen kan udføres uden byggetilladelse, men inventaropstillingsplan skal opdateres og udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunalbestyrelsen jf. BR18 § 6h, stk.1.