Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om ombygninger og brug af certificerede rådgivere i relation til ændring af BR18 d. 10. marts 2020

Fold alle ud

Hvis en ombygning ikke er omfattet af en af bygningsreglementets undtagelsesbestemmelser, er der krav om byggetilladelse.

En ansøgning om byggetilladelse skal indeholde en række oplysninger, som kommunalbestyrelsen skal bruge for at kunne behandle ansøgningen. Kravene til, hvad en ansøgning om byggetilladelse skal indeholde, fremgår af bygningsreglementets § 10.

Bygningsreglementets § 10, stk. 1, omhandler en række oplysninger, der skal indeholdes i en ansøgning om byggetilladelse. Formålet med disse oplysninger er primært at identificere, hvor byggearbejdet udføres, hvilket byggearbejde der udføres, og hvad det skal anvendes til.   

Bygningsreglementets § 10, stk. 2, omhandler de oplysninger og den information, der skal indsendes ved ansøgning om byggetilladelse, når det er relevant. Det betyder, at de oplysninger og den dokumentation, der omtales i § 10, stk. 2, ikke i alle tilfælde vil skulle indsendes ved ansøgning om byggetilladelse.

Med relevant for byggearbejdet menes dermed de oplysninger og den dokumentation, der er af betydning for det pågældende byggearbejde. Eksempelvis står der i § 10, stk. 2, nr. 1, at en ansøgning om byggetilladelse skal indeholde oplysninger vedrørende byggeret og helhedsvurdering (kapitel 8) samt ubebyggede arealer ved bebyggelse (kapitel 20). Hvis man er i gang med en ombygning af et badeværelse, vil oplysninger om de ubebyggede arealer ved bebyggelsen være sagen uvedkommende, og derfor ikke relevante for ansøgningen om byggetilladelse.

For § 10, stk. 2, nr. 6, vedrørende dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133, skal der kun fremsendes dokumentation for dette, såfremt ombygningen påvirker redningsberedskabets indsatsforhold. Eksisterende lovlige forhold svarende til bestemmelserne på opførselstidspunktet kan bibeholdes, forudsat at der ikke ændres på disse ved ombygningen.

Kommunalbestyrelsen kan i tvivlstilfælde forlange supplerende dokumentation til belysning af byggearbejdets karakter og omfang, jf. bygningsreglementet § 10, stk. 3. Det er dog i udgangspunktet op til ansøgeren via ansøgningsmaterialet at belyse sagen i sådan grad, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse i sagen. Kommunalbestyrelsen skal derfor også lægge ansøgerens oplysninger til grund ved behandling af ansøgning om byggetilladelse, med mindre kommunalbestyrelsen mener, at der er en begrundet mistanke om manglende eller misvisende dokumentation.

Det er ligeledes op til ansøgeren at orientere kommunalbestyrelsen, hvis der sker ændringer i byggearbejdet undervejs, der giver anledning til ændrede vilkår i byggetilladelsen, eller at der skal træffes en helt ny afgørelse i sagen.

Kommunalbestyrelsen er bygningsmyndighed, og skal derfor – inden der meddeles byggetilladelse – vurdere om dokumentationen er i overensstemmelse med de af bygningsreglementets krav, der er relevante for byggesagen, jf. BR18 § 36.