Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om lovliggørelse af ulovligt byggeri

Fold alle ud

Et byggeri kan efter byggeloven være ulovligt ved:

  1. Ikke at leve op til byggelovens krav på opførelsestidspunktet eller ved ikke at leve op til vilkårene i en byggetilladelse,
  2. at være opført uden byggetilladelse eller dispensation, eller
  3. at byggetilladelsen eller dispensationen er ugyldig.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. 

Et byggeri er materielt ulovligt, hvis bebyggelsen ikke fysisk er opført i overensstemmelse med de bebyggelsesregulerende og tekniske regler, der var gældende på opførelsestidspunktet, eller hvis bebyggelsen ikke er opført i henhold til den meddelte byggetilladelse. 

Hvis der konstateres et enkeltstående materielt ulovligt forhold i et byggeri, f.eks. et ulovligt ventilationsanlæg, er det alene dette forhold, der skal lovliggøres. Kommunalbestyrelsen skal altså i dette tilfælde ikke vurdere det samlede byggeris overensstemmelse med gældende regler1.

Et byggeri er formelt ulovligt, hvis det er opført uden, at der på forhånd er indhentet en byggetilladelse eller dispensation, som det er foreskrevet i byggeloven.

 

1) Se afsnit om retlig og fysisk lovliggørelse efter de regler, der var gældende på henholdsvis opførelsestidspunktet og lovliggørelsestidspunktet senere i vejledningen.