Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

Fold alle ud

Ved afslutning af et byggeri, hvortil der er meddelt byggetilladelse, skal der ske færdigmelding til kommunalbestyrelsen. Færdigmelding af byggeri sker gennem Byg & Miljø. Ved færdigmeldingen indsendes dokumentation for det færdige byggeri.

Ved færdigmelding skal der indsendes en erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet. Ved færdigmelding af et byggeri skal ansøger indsende følgende:

  • Dokumentation for, at der er tegnet byggeskadeforsikring, og at præmien er betalt, jf. byggelovens § 25 C, stk. 2, for byggeri omfattet af byggelovens § 25
    A. Læs mere om byggeskadeforsikring her.
  • Erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet. Det er bygningsejeren, der har ansvaret for, at det færdige byggeri er lovligt. Ved afslutning af byggesagen skal det derfor erklæres, at byggeriet er udført i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet, hvilket sker igennem Byg & Miljø. Denne erklæring giver ikke bygningsejeren et større eller mindre ansvar, end der allerede følger af byggeloven.
  • Dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser i den færdige bygning. Dokumentationen skal bestå af al for byggeriet relevant materiale, herunder overordnede beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger mv. Det skal ved det fremsendte dokumenteres, hvordan specifikke niveauer er fastsat på baggrund af bygningsreglementets funktionskrav, og hvordan de specifikke niveauer eller detailkrav i bygningsreglementet opfyldes. Dokumentation for det færdige byggeri afhænger af byggeriets karakter og vil derfor variere meget fra sag til sag. Den dokumentation, der indsendes ved færdigmelding, skal svare til det, ansøger har erklæret, at byggeriet var omfattet af ved ansøgning om byggetilladelse. Det forudsættes, at der ikke er foretaget væsentlige ændringer i forhold til den meddelte byggetilladelse undervejs, da dette ville kræve fornyet behandling af kommunalbestyrelsen. Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste over dokumentation, der skal indsendes for det færdige byggeri. Der kan dog vejledende henvises til oversigten over den dokumentation, som kommunalbestyrelsen skal påse ved stikprøvekontrollen. Se mere om dette nedenfor.
  • Drift- og vedligeholdelsesmanual for byggeriets installationer, herunder afløbsinstallationer, jf. § 80, energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger, jf. § 328, termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg, jf. § 392, vand, jf. § 419, og ventilation, jf. § 452.
  •  For byggeri i konstruktionsklasse 2-4, jf. kapitel 26, skal der med færdigmeldingen indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 1, der er udarbejdet af den certificerede statiker. For byggeri i konstruktionsklasse 4, skal der derudover indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 2, der er udarbejdet af en statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.
  • For byggeri omfattet af brandklasse 2-4, jf. kapitel 27, skal der med færdigmeldingen indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 1, der er udarbejdet af den certificerede brandrådgiver. For byggeri i brandklasse 4, skal der derudover indsendes en sluterklæring, jf. § 499, stk. 2, der er udarbejdet af en brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.
  • Ved ansøgning om ibrugtagning til byggeri omfattet § 24, stk. 1, skal der udover den statiske dokumentation også vedlægges en sluterklæring, der er udarbejdet af en anerkendt statiker. Sluterklæringen skal omfatte den statiske dokumentation som helhed. Det er et krav, at sluterklæringen udformes og underskrives personligt af den anerkendte statiker, jf. kapitel 35.
  • Ved ansøgning om ibrugtagning til byggeri omfattet af § 27, stk. 1, skal der foruden en sluterklæring fra en anerkendt statiker gennemføres en tredjepartskontrol af en anden anerkendt statiker, jf. § 27, stk. 1. Tredjepartskontrollanten udarbejder en sluterklæring, hvori det angives, at den anerkendte statikers angivelse i sluterklæringen, jf. § 28, er retvisende. Derudover skal tredjepartskontrollantens sluterklæring indeholde en redegørelse for tredjepartskontrollantens virke.