Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

Fold alle ud

For byggearbejder i konstruktionsklasse 2- 4 kan der benyttes en anerkendt statiker indtil den 1. januar 2022. Reglerne om anvendelse af anerkendte statikere findes i §§ 24-29, der er en fortsættelse af gældende regler om anvendelse af anerkendte statikere, dog med den ændring, at der ikke foretages en teknisk byggesagsbehandling. Ordningen er udvidet til også at dække byggerier i middel og høj konsekvensklasse (CC2, CC3 og CC4), dog kun byggerier, der henregnes til konstruktionsklasse 2-4. Dokumentationen skal udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med SBi-anvisning 223.

Det følger bl.a. af § 25, stk. 1, hvilken dokumentation, der skal indsendes ved ansøgning om byggetilladelse, når der benyttes en anerkendt statiker.

Kommunalbestyrelsens opgave i forhold til de anerkendte statikere i overgangsperioden, er det samme som kommunalbestyrelsens opgave i forhold til de certificerede statikere.

Ansøgeren skal udpege en bygværksprojekterende, jf. § 24, stk. 2. Den bygværksprojekterende skal samle og koordinere den statiske dokumentation ved at udføre nedenstående opgaver. Der er i § 24 stk. 2, henvist til kapitel 31 for en præcisering af, hvorledes den bygværksprojekterende skal samle og koordinere den statiske dokumentation. Kapitel 31 er ophævet pr. 1. januar 2021 og i stedet kan nedenstående anvendes. 

Nedenfor præciseres den bygværksprojekterendes rolle i henhold til § 24, stk. 2.

Der kan kun være én bygværksprojekterende tilknyttet en byggesag.

Den bygværksprojekterende vil typisk være en organisation givet omfanget af opgaven. Den certificerede statiker kan godt være en del af denne organisation og udføre dele af de opgaver, der fremgår af nedenstående.

Den bygværksprojekterende skal forestå:
1.    Definition af konstruktionsafsnit og grænseflader mellem konstruktionsafsnit.
2.    Bestemmelse af konsekvensklasser og konstruktionsklasser.
3.    Afgrænsning af byggeriet.
4.    Udarbejdelse, kontrol og godkendelse af A1. Konstruktionsgrundlag, A2. 1. Statiske beregninger – bygværk, A3. 1. Konstruktionstegninger og Modeller – bygværk, B1. Statisk projektredegørelse og B2. Statisk kontrolplan.
5.    Specifikation og formidling af grundlag for projektering af de konstruktionsafsnit, der projekteres af andre end den bygværksprojekterende.
6.    Koordinering og kontrol af grænseflader mellem konstruktionsafsnit.
7.    Kontrol af, at dokumentation for konstruktionsafsnit er kontrolleret, og at kontrollen er dokumenteret.
8.    Kontrol af opfølgning på kontrol af dokumentation af konstruktionsafsnit.
9.    Koordinering og samling af dokumentationer for kontrol af projektering og udførelse i B3. Statisk kontrolrapport.
10.    Koordinering og videreførelse af punkter for særlig kontrol under udførelse.
11.    Samling af dokumentation for gennemført kontrol af udførelsen i B3. 2 Statisk kontrolrapport udførelse.
12.    Koordinering af ændringer under projektering og udførelse.
13.    Udarbejdelse, kontrol og godkendelse af A4. 1 Konstruktionsændringer – bygværk.
14.    Koordinering og samling af dokumentationer for ændringer af konstruktioner i konstruktionsafsnit i A4. 2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit.
15.    Koordinering af projekterings- og udførelsesmæssige tiltag som konsekvens af afvigelser fundet ved kontrol af projektering og udførelse.
16.    Koordinering af opdatering af den statiske dokumentation til ”som-udført-dokumentation”.
17.    Løbende kontrol med forudsætninger for indplacering i konstruktionsklasse i hele projektets forløb.
18.    Koordinering og samling af dokumentationer i A5 Konstruktion som udført.
19.    Samling af den statiske dokumentation for hele byggeriet, så dette udgør et hele.

Yderligere oplysning om den bygværksprojekterende fremgår af SBi-anvisning 271 om dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner