Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

Fold alle ud

Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i konstruktionsklasse 2-4 er der krav om, at der skal være tilknyttet en certificeret statiker. Den certificerede statiker skal være certificeret i overensstemmelse med bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet §§ 12-14. Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i konstruktionsklasse 2-4 skal oplysning til identifikation af den certificerede statiker, herunder dokumentation for gyldigt certifikat, fremgå af ansøgningen om byggetilladelse. Dette gælder ligeledes, hvis statikeren er certificeret til at udføre tredjepartskontrol.

Certificeringen skal følge den konstruktionsklasse, som byggeriet, der søges om byggetilladelse til, kan indplaceres i. Det betyder, at såfremt der søges om byggetilladelse til et byggeri, der kan indplaceres i konstruktionsklasse 3, skal den certificerede statiker ligeledes være certificeret til konstruktionsklasse 3, jf. bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 13.

Ved byggeri, der indplaceres i konstruktionsklasse 4, er der ligeledes krav om certificeret tredjepart,
der er certificeret i overensstemmelse med bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet § 14.

Der kan kun være én certificeret statiker tilknyttet sagen, medmindre byggeriet indplaceres i konstruktionsklasse 4, og der derfor er krav om en certificeret tredjepart. Der er dog mulighed for at skifte certificeret statiker undervejs i byggeriet, jf. § 544.

Såfremt der ikke er tilknyttet en certificeret statiker på byggesagen for byggeri i konstruktionsklasse 2-4 skal reglerne i §§ 24-29 anvendes.

Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i konstruktionsklasse 2-4, skal der indsendes dokumentation, der er godkendt af den certificerede statiker. Dokumentationen omfatter indplacering af byggeriet i konstruktionsklassen, jf. kap. 26 og 28, og en starterklæring fra den certificerede statiker, der er tilknyttet byggesagen, jf. § 498, stk. 1. Er byggeriet indplaceret i konstruktionsklasse 4, skal der ligeledes indsendes en starterklæring fra en certificeret tredjepart, jf. § 498, stk. 2.

Certificeringsorganerne, der certificerer statikere i konstruktionsklasse 2-4, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis en statiker fratages sin certificering. Det er kun de kommuner, hvor den certificerede statiker har virket på et projekt, der orienteres. Læs mere herom i Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere.