Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

Fold alle ud

Kommunalbestyrelsen må ikke meddele byggetilladelse til byggeri, der er i strid med anden lovgivning. Inden der kan meddeles byggetilladelse, skal kommunalbestyrelsen derfor undersøge, om byggeriet er omfattet af anden lovgivning, og om den anden lovgivning er en hindring for udførelsen af det ønskede byggeri.

Der kan f.eks. være vedtaget en lokalplan i det område, hvor byggeriet ønskes udført, der er til hinder herfor, og hvor det ikke er muligt at opnå en dispensation fra lokalplanen til det ansøgte byggeri.

Der er en lang række love, der kan være relevante i forbindelse med byggesager, herunder:

 • Lov om planlægning
 • Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug
 • Lov om naturbeskyttelse
 • Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
 • Lov om skove
 • Lov om miljøbeskyttelse
 • Lov om forurenet jord
 • Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv.
 • Lov om arbejdsmiljø
 • Lov om offentlige veje
 • Lov om private fællesveje
 • Lov om sanering
 • Lov om byfornyelse og udvikling af byer
 • Lov om varmeforsyning
 • Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
 • Beredskabsloven
 • Museumsloven
 • Lov om vandforsyning
 • Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Listen over lovgivning, som skal undersøges, er ikke udtømmende, og der kan være anden lovgivning, der ikke følger af ovenstående liste, men som ikke desto mindre er relevant i forbindelse med en konkret byggesag.

Kommunalbestyrelsen kan bede om dokumentation for anden lovgivning, hvis ikke det fremgår af ansøgningsmaterialet, f.eks. ved indretning af faste arbejdspladser. Det er bygningsejeren selv, der er ansvarlig for, at byggeriet er lovligt.

Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre kontrol med et forhold af teknisk karakter i henhold til anden lovgivning, som f.eks. miljølovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen, planlovgivningen mv., skal kommunalbestyrelsen fortsat udøve denne kontrolfunktion.