Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning i kommunernes stikprøvekontrol i tilgængelighed

Fold alle ud

Bygningsreglementets formålsparagraf vedrørende adgangsforhold beskriver i § 48, at ”Bygninger, opholdsarealer og parkeringsarealer skal have adgangsforhold, der sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme frem til dem, ind i dem samt frem til deres funktioner.”

’Ved egen hjælp’ betyder, at brugerne selv eller ved hjælp af et hjælpemiddel kan komme frem til, ind i og frem til funktionerne i en bygning, et opholdsareal eller et parkeringsareal. Et hjælpemiddel kan f.eks. være en mobilitystok eller en kørestol. Der kan være tale om et samspil mellem hjælpemiddel og personlig hjælp i nogle situationer.

Det er vigtigt at vurdere adgangsforholdene som helhed, også i forhold til hvorledes de enkelte løsninger forvaltes, for at sikre, der ikke optræder barrierer undervejs, som kan hindre brugerne i at nå frem til den pågældende funktion på egen hånd. 

Et eksempel på en barriere kan være, når det for en person med en synsnedsættelse, der anvender mobilitystok er muligt at komme frem til bygningen og finde den rette adgang, men ikke videre hen til den pågældende funktion i bygningen. Hvis den videre vej er meget kompliceret, og der ikke findes en bemandet reception med personale, som kan forklare vejen, eller der ej heller er mulighed for personlig assistance frem til den endelige funktion, vil der være tale om en barriere.

Et andet eksempel på en barriere kan være, hvis en løfteplatform er låst og kræver brug af en nøgle, således at en bruger i kørestol reelt ikke ved egen hjælp kan bevæge sig mellem to niveauer. Hvis betjeningspanelet kræver armkræfter, som brugeren ikke har, og der tillige ikke er plads til en ledsager på platformen, vil der ligeledes være tale om en barriere.

I bygningsreglementets formålsparagraffer vedrørende adgangsforhold (kap. 2) og bygningens indretning (kap. 9) tilsigtes ligeværdighed i adgangsforhold og indretning11.

Ligeværdighed betyder ”det at være eller blive betragtet som ligeværdig(e)”12. Ligeværdigt vil sige, at der er tale om ”med lige (så) stor værdi, betydning, styrke el.lign.13 ”.

Ligeværdighed kan være én og samme løsning for alle brugere. Men én og samme løsning for alle kan også afstedkomme begrænsninger for nogle brugere. Brugernes forskellige behov kan skabe et behov for forskellige løsninger14 og dermed valgmuligheder. Tilsammen kan forskellige løsninger bidrage til ligeværdighed.

Udformningen af bygninger og arealer er bestemmende for, i hvor høj grad brugerne tilbydes ligeværdige muligheder for at bruge bygningen, opholdsarealet eller parkeringsarealer. Alt efter udformningen, understøttes eller begrænses brugernes muligheder. Når formålet, i bestemmelserne vedrørende adgangsforhold og indretning, er ligeværdighed, vil det sige, at adgangsforhold og indretning skal udformes på en måde, som bidrager til ligeværdighed. Det betyder, at hver enkelt bruger skal opleve at blive behandlet med værdighed.

Ligeværdige muligheder handler grundlæggende om, at alle brugere får adgang til de samme bygninger, parkeringsarealer og opholdsarealer samt mulighed for at anvende deres funktioner. Ligeværdighed handler også om måden, hvorpå det kan lade sig gøre at ankomme til en bygning eller et sted i en bygning, og om måden, hvorpå anvendelsen af funktionen finder sted. For selvom en funktion er mulig at anvende, bidrager den ikke nødvendigvis til ligeværdighed. Nogle løsninger kan virke stigmatiserende, f.eks. ved at en bruger føler sig udstillet. Det kan være i biografen, hvor en kørestolsbruger ikke selv kan vælge en plads, og derfor må sidde alene foran forreste række eller i et andet område af rummet frem for at sidde sammen med andre, f.eks. sine venner. Det kan være ved en indgang til en bygning, hvor en lift f.eks. bevæger sig op langs et vindue ved en restaurant, så alle gæsterne i restauranten kan følge kørestolsbrugerens vej frem til indgangen. Ligeværdighed handler derfor også om at undgå stigmatisering af mennesker.

 

 

11) Bygningsreglementet, kap. 2, Vejledning til brugerbegreb, 0.0.0.

12) https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ligev%C3%A6rdighed besøgt 28.11.2018.

13) https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ligev%C3%A6rdig besøgt 28.11.2018.

14) Bygningsreglementet, kap. 2, Vejledning til brugerbegreb, 2.0.0.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.