Denne vejledning er rettet mod byggesagsbehandlerne i kommunerne i forbindelse med den kommunale stikprøvekontrol. Vejledningen fokuserer udelukkende på den del af stikprøvekontrollen, der vedrører tilgængelighed.

I 10 pct. af de byggesager, som har fået ibrugtagningstilladelse, skal kommunen foretage stikprøvekontrol af den samlede dokumentation for overholdelsen af bygningsreglementet, som ansøger har indsendt ved færdigmelding. Det er kommunens opgave ved stikprøvekontrollen at påse, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav1. Stikprøvekontrollen som helhed beskrives i Vejledning om byggesagsbehandling efter BR182.

Tiltagspakken til fremme af tilgængelighed 20183 har formuleret et mål om optimalt udbytte af stikprøvekontrollen med hensyn til følgende områder:

• Sikre ensartet kontrolniveau i kommunernes kontrol

• Bringe fundne mangler i orden

• Identificere de områder, hvor der er udfordringer med efterlevelsen af tilgængelighedsbestemmelserne

Denne vejledning skal understøtte kommunernes indsats i forbindelse med den del af stikprøvekontrollen, der vedrører tilgængelighed. Det betyder, at denne del vedrørende tilgængelighed skal betragtes som en del af den samlede stikprøvekontrol og dermed ikke som en ekstra kontrol.

I stikprøvekontrollen skal kommunerne bl.a. vurdere, om de udtrukne byggesager tilbyder ligeværdighed i adgangsforhold og indretning4. Et ensartet kontrolniveau vil understøtte en identificering af, hvor udfordringerne befinder sig. Derfor er det vigtigt, at stikprøvekontrollen omfatter alle relevante bestemmelser i bygningsreglementet.

 

1) Bygningsreglementet, kap. 1, § 46.

2) Bygningsreglementet, kap. 1, Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18.

3) Tiltagspakke til fremme af tilgængelighed 2018, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 23. januar 2018

4) Bygningsreglementet, kap. 2, Vejledning til brugerbegreb, 0.0.0.