Vejledningen er for overskuelighedens og forståelsens skyld inddelt i faser.

I 1. fase af stikprøvekontrollen skal kommunen vurdere, om omfanget af dokumentationen er tilstrækkelig.

Når ansøger færdigmelder byggesagen skal kommunen, jf. bygningsreglementet8, kontrollere, om ansøger har indsendt dokumentation for overholdelse af de bestemmelser i bygningsreglementet, der er relevante i byggetilladelsen, inden kommunen kan give en ibrugtagningstilladelse. Stikprøvekontrollen indeholder en tilsvarende kontrol af omfanget af dokumentationen for at sikre et tilstrækkeligt udgangspunkt for en kvalificeret vurdering af dokumentationen i stikprøvekontrollens 2. fase, se afsnit 1.2 i indeværende vejledning samt Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18.

Derefter tager kommunen endeligt stilling til, hvorvidt omfanget af dokumentationen er i orden, eller om der mangler dokumentation. Hvis der mangler dokumentation, eller der burde have været ansøgt om dispensation, vil der være tale om en formel mangel. Senere i kontrollen, vil der være tale om en materiel mangel, hvis bestemmelserne ikke er efterlevet i de dokumenterede løsninger.   

 

Anbefaling til dokumentation 

Det er ansøgers opgave selv at vurdere, hvorledes byggeprojektet dokumenteres. For at imødekomme, at ansøger får indsendt den rette dokumentation fra start angående ligeværdig adgang og indretning, kan kommunen i en eventuel forhåndsdialog anbefale ansøger at være opmærksom på følgende temaer:

• Byggeriets idé

• Brugerkarakteristik

• Hvorledes bygningen understøtter bevægelse frem til, ind i og frem til bygningens funktioner

• Funktionalitet og brugsværdi – konkrete løsninger

 

Tabel 2. uddyber de enkelte temaer. En kombination af tekst, tegninger, diagrammer og oversigtsplaner anbefales til udarbejdelse af beskrivelserne, som tilsammen danner den samlede dokumentation.

 Tema  Anbefaling til dokumentation
 Byggeriets idé  En beskrivelse af, hvordan intentionen om ligeværdighed i adgangsforhold og indretning i bygningsreglementets bestemmelser er tolket og indarbejdet i byggeprojektet på et overordnet niveau. Det gælder f.eks. principper for placering af bygning på grunden, disponering af bygning og way-finding.   Det betyder, at sammenhængen mellem intentionen og det, som er bygget, dokumenteres.
 Brugerkarakteristik  En karakteristik af brugergruppens sammensætning ift. bygningens anvendelse og funktion og en beskrivelse af, hvordan brugernes behov er indarbejdet i byggeriets idé.
 Hvorledes bygningen understøtter bevægelse frem til, ind i og gennem bygningen frem til bygningens funktioner

• Beskrivelse af, hvorledes bygningen understøtter bevægelsen frem til bygningen, ind i bygningen og frem til bygningens funktioner for de forskellige brugere i relation til deres behov.

• En detaljeret gennemgang af de forskellige bygningsfysiske forhold og elementer i relation til bygningsreglementets bestemmelser (se evt. tabel 1). Det gælder f.eks. belysning, belægning, ramper, trapper og elevatorer.

• Hvis en løsning går igen flere steder i byggesagen, kan der indsendes dokumentation for denne løsning samt beskrivelse af, hvor den optræder i byggesagen.

• Hvis der f.eks. er tale om forskellige typer af trapper, skal hver enkelt trappetype dokumenteres, og forskelle skal fremgå tydeligt.

 Funktionalitet og brugsværdi – konkrete løsninger

• Beskrivelse af, hvorledes brugerbetjente anlæg kan betjenes ved egen hjælp.

• Beskrivelse af wc-rums størrelse og placering (kun ved boliger).

• Beskrivelse af toiletfacilitet (opfyldelsen af de otte delkrav i bygningsreglementet) samt information i oversigtsplaner/diagrammatisk oversigtsplan om placering og antal.

• Beskrivelse af forsamlingslokale, herunder information om teleslyngeanlæg samt antal og placering af pladser til personer med særlige pladsbehov.

• Beskrivelse af hotelværelse med badeværelse (opfyldelsen af de otte delkrav i bygningsreglementet), samt information om antal og placering.

• Beskrivelse af parkeringsareal med information om og begrundelse for antal pladser til handicapegnede køretøjer samt deres placering.

• Beskrivelse af hvorledes affaldssystemer kan betjenes ved egen hjælp.

Tabel 2.: Anbefaling om dokumentation og dens indhold.

I en eventuel forhåndsdialog mellem ansøger og kommune kan specifikationer omkring dokumentationen, og i hvilket format den skal afleveres, drøftes og aftales. 

 

8) Bygningsreglementet, kap. 1, § 43, stk. 2