Swipe horisontalt for at se alle emner

Spørgsmål og svar

Fold alle ud

Udvider nye åbne altaner etagearealet? (11-12-2020)

Åbne altaner udvider det samlede etageareal, der i denne forbindelse er arealet af samtlige etager og al anden bebyggelse på grunden. Det vil sige, at etagearealet bl.a. omfatter arealet af kældre, åbne altaner, åbne tagterrasser mv. Det samlede etageareal er ikke nødvendigvis det samme som det etageareal, der indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten i beregningsreglerne, hvor der her er mulighed for en række fradrag, jf. BR18, § 455.

Da nyetablerede åbne altaner udvider det samlede etageareal, skal der ansøges om byggetilladelse.

Opførelse af en fransk altan i et etageboligbyggeri, der ikke udvider det samlede etageareal, kræver ikke ansøgning om byggetilladelse, så længe der ikke ændres på de bærende konstruktioners virkemåde eller de brandmæssige forudsætninger.

 

Skal jeg tilknytte en certificeret statiker, når jeg ansøger om at opføre en ny åben altan på et etageboligbyggeri? (11-12-2020)

Du skal tilknytte en certificeret statiker ved nyopsætning eller udskiftning af en åben altan i et etageboligbyggeri, da altanen udgør en ny bærende konstruktion, som skal indplaceres i mindst konstruktionsklasse 2. Opsætningen af altanen kan tillige medføre ændringer af de eksisterende konstruktioners virkemåde, da lasten fra altanen påvirker den eksisterende bygning enten ved tryk eller træk i tværvægge eller etagedækket. Dette påvirker de bærende konstruktioners virkemåde.

Mange nye franske altaner eller selvbærende altaner opføres, så lasten fra altanen ikke påvirker de bærende konstruktioners virkemåde. Etablering af et helt nyt dørhul i en bærende ydervæg påvirker de bærende konstruktioners virkemåde. Ved udvidelse af et eksisterende vindueshul til et dørhul, er det muligt, at de bærende konstruktioners virkemåde ikke påvirkes.

 

Skal jeg tilknytte en certificeret brandrådgiver når jeg ansøger om at opføre en ny åben altan på et etageboligbyggeri? (11-12-2020)

En åben altan, der er helt åben over rækværket i mindst 2 sider, betragtes brandmæssigt som et udeområde, og kan opføres uden hensyntagen til vinkelsmitte for selve altanen, herunder også vinkelsmitte i forbindelse med naboskel.

For eksisterende boligbyggeri i form af f.eks. karrebyggeri, hvor facaderne ved naboskel er i samme vertikale niveau, kan der brandmæssigt etableres altaner i forbindelse med naboskellet uden hensyntagen til vinkelsmitte mellem altan og vinduer i naboejendommen.

Du skal tilknytte en certificeret brandrådgiver, hvis opførslen af altanen medfører ændringer i de brandmæssige forudsætninger.

Eksempler på nye altaner, der ændrer de brandmæssige forudsætninger, kan f.eks. være:

  • Altaner, der opføres ved en krævet redningsåbning.

  • Altaner, hvor de brandmæssige krav til konstruktionen ikke er tilsvarende de eksisterende forhold.

  • Altaner, hvor beredskabets indsatsmuligheder påvirkes.

Vær opmærksom på at der for eksisterende byggeri på opførelsestidspunktet, kan have været krav om redningsåbninger i alle opholdsrum og køkkener. Sløjfes eller ændres sådan en redningsåbning, kan det betyde at redningsberedskabets indsatsmuligheder påvirkes.

I forbindelse med byggeansøgning kan der derfor, samtidig ansøges om at boligens redningsmuligheder udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i Bygningsreglementets kapitel 5 – Brand, bilag 2. Dette medfører bl.a., at der skal installeres røgalarmanlæg i boligen, og der skal mindst være en redningsåbning fra boligen som helhed. Denne kan så være en eksisterende redningsåbning, der ikke berøres af altanmontagen. For denne redningsåbning ændres der ikke på de brandmæssige forudsætninger, og eksisterende brandredningsarealer kan fortsat benyttes.

Ved etablering af en ny åben altan, evt. fransk altan, vil der ofte blive etableret en ny dør i bygningens ydervæg. I bygninger med gulv i øverste etage højst 22 m over terræn vil etablering af en dør i ydervæggen som udgangspunkt ikke ændre de brandmæssige forudsætninger for bygningen, da der i de præ-accepterede løsninger for etagebyggeri ikke er krav til sikring mod brandspredning vertikalt mellem eksempelvis vindues- og døråbninger. En etablering af en ny dør og en altan i bygninger med gulv i øverste etage højst 22 m over terræn vil derfor normalt ikke medføre, at der ændres i de brandmæssige forudsætninger.

For bygninger med gulv i øverste etage mellem 22 m og 45 m over terræn er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at etablering af en dør i ydervæggen og en tilhørende altan vil ændre på forudsætningerne for de brandmæssige forhold, da der i forbindelse med etableringen af en dør i ydervæggen vil være ændrede forudsætninger for kravene til ydervæggen, alternativt til altanen. I bygninger med gulv i øverste etage mellem 22 m og 45 m over terræn skal lodret brandspredning forhindres enten ved, at bygningen er udført med automatisk sprinkleranlæg eller ved, at bygningen udføres med brystninger mellem hver etageadskillelse, som udgør en brandcelle eller brandsektionsadskillelse. Brystningerne skal have en højde på mindst 1,2 m, udført som mindst bygningsdel klasse E 30 [F-bygningsdel 30], mellem brandceller og/eller brandsektioner. Brystningshøjden måles fra overkant af vinduet i underliggende brandcelle eller brandsektion til underkant af vinduet i overliggende brandcelle eller brandsektion. Brystningen kan dog undlades, hvis der etableres en altan, hvor undersiden udføres med en tæt plade af mindst materialeklasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale] med et smeltepunkt på mindst 850 grader, eller som udføres mindst som beklædning klasse K1 10 / B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].

 

Hvem har ansvaret for, at altaner bliver udført korrekt i forhold til præ-accepterede løsninger, hvis der ikke er tilknyttet en certificeret brandrådgiver? (11-12-2020)

Selv om der ikke skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver, skal bygningsreglementet fortsat overholdes. Der er dog ikke krav om, at dette skal dokumenteres af en certificeret brandrådgiver i forbindelse med ansøgning og byggetilladelse. Det er bygningsejer, der har ansvaret for, at altanen overholder bygningsreglementet. Ved tvivl om, hvordan dette kan ske, anbefales det, at man kontakter en rådgiver (der dog ikke nødvendigvis skal være certificeret).

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.