Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English

Gældende bygningsreglement:

Bygningsreglement 2015

Tidligere bygningsreglementer:

Boligejer - hvornår skal du gøre hvad?

Seneste opdateringer

vejledning 27. april 2017

Akustisk indeklima

faq 27. april 2017

Tjek Byggevirksomheden

Spørgsmål:

Kan man undersøge, hvor mange byggeskader en virksomhed har haft, og hvor stor en procentdel disse skader udgør af virksomhedens samlede byggerier?

vejledning 21. april 2017

Vejledning om overskridelse af skel ved opførelse af bebyggelse

faq 22. marts 2017

Brandmæssig opdeling af rækkehuse i 2 etager med lodret lejlighedsskel

Spørgsmål:

I Eksempelsamling for brandsikring af byggeri side 109, tabel 5,4 om brandmodstandsevne for brandsektionsadskillelser og brandsektionsstørrelser, fremgår af anvendelseskategori 4 og 5, at bygninger med mere end 1 etage skal opdeles for hver 600 m2. På side 140 i Eksempelsamlingen fremgår det dog, at der skal ske opdeling pr. 1200 m2.

faq 07. marts 2017

Udbydere af byggeskadeforsikring

Spørgsmål:

Hvilke forsikringsselskaber udbyder byggeskadeforsikring?

faq 07. marts 2017

Umulighed ved afgivelse af tilbud på byggeskadeforsikring

Hvordan skal kommunen forholde sig til de tilfælde, hvor der ikke kan afgives tilbud om byggeskadeforsikring, hverken før eller efter byggeriet er opført?

vejledning 01. februar 2017

Håndtering af fugt i byggeriet

vejledning 01. februar 2017

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke

faq 23. januar 2017

Husejernes Forsikrings konkurs den 19. november 2016

Spørgsmål

Hvordan er forsikringstagere stillet efter Husejernes Forsikrings konkurs den 19. november 2016?

faq 16. december 2016

Indeksregulering af selvrisikoen i byggeskadeforsikring pr. 1. januar 2017

Spørgsmål

Hvordan reguleres selvrisikoen i byggeskadeforsikring?

vejledning 13. december 2016

Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

vejledning 13. december 2016

Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

vejledning 16. november 2016

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2. udgave 2016

faq 16. november 2016

Stråtage

Stråtage - Hvorledes udformes afstanden til andre bygninger på samme grund eller anden grund?

faq 16. november 2016

Brand - Kap. 5 samt eksempelsamlinger

Hvor kan jeg finde hjælp til de funktionsbaserede brandbestemmelser?

vejledning 11. november 2016

Lovliggørelse

faq 10. november 2016

Bygningsreglementet 2015 kapitel 1.2, stk. 3, pkt. 6

Spørgsmål:

Det følger af bygningsreglementet, kap. 1.2, stk. 3, pkt. 6, at undtagelsen ikke gælder for rum, hvor ansatte udfører almindeligt erhvervsarbejde. Hvad dækker denne bestemmelse over?

vejledning 13. oktober 2016

Vejledning om opkrævning af gebyrer i byggesager

vejledning 13. oktober 2016

Vejledende udtalelse om fortolkningen af skorstensfejerbekendtgørelsen

vejledning 23. september 2016

Vejledning om byggeskadeforsikring

faq 16. september 2016

VE-anlæg - Nærhed til Bebyggelsen - BR 15, kap. 7.2.5.1, stk. 10:

Spørgsmål:

VE-anlæg skal opføres i bebyggelsen eller i nærheden. Hvad forstås ved i nærheden?

faq 16. september 2016

Udløsning af energikrav ved etablering af gulvvarme

Spørgsmål:

Jeg ønsker at lægge gulvvarme på et eksisterende betongulv. Hvor meget må jeg lave, før krav om opfyldelse af gældende krav i BR15 træder i kraft?

faq 16. september 2016

Udskiftning af gulv, jf. vejledningsteksten til BR 15, kap. 7.4.2 stk. 1-6.

Hvordan forstås udskiftning af gulv, hvor energikravet skal opfyldes uanset rentabilitet?

faq 16. september 2016

Udskiftning af gulv, jf. vejledningsteksten til BR 15, kap. 7.4.2 stk. 1-6

Hvordan forstås udskiftning af gulv, hvor energikravet skal opfyldes uanset rentabilitet?

faq 16. september 2016

Bestemmelse af etageantal i BR15. kap. 7.2.1, stk. 8 og 10 samt kap. 7.2.5.1 stk. 1.

Hvordan opgøres etageantallet for et hus i 1½ etage?

faq 16. september 2016

Tillæg til energirammen - BR 15, kap. 7.2.3, stk. 3, BR 15 kap. 7.2.4.2, stk. 2 og BR 15 kap. 7.2.5.3, stk. 2

Hvis der fx på et isolationsafsnit på et hospital er krav til adskillelse af friskluft og afkastluft i ventilationsanlægget, og man dermed er henvist til mindre energieffektive varmegenvindingssystemer som fx væskekoblede batterier, kan der så indregnes et tillæg hertil i energirammen?

faq 16. september 2016

Efterisolering - krav ved ændring fra kontor til bolig - BR 15, kap. 7.3.1, stk. 1:

Spørgsmål:

Udløser ændring fra kontor til boliger krav om efterisolering så BR 15, kap. 7.3.2 opfyldes?

faq 16. september 2016

Rentable energibesparelser - udskiftning af tagspær - BR 15, kap. 7.4.2, stk. 1

Spørgsmål:

En stormskade kræver udskiftning af et tagspær samt 1 bane tagplader på et eternittag. Udløser det krav om gennemførelse af rentable energibesparelser?

faq 16. september 2016

Isætning af nyt vindue - BR 15 kap. 7.4.1, stk. 5.

Spørgsmål:

Ved mit hus er der en fin udsigt mod vest. men der er ingen vinduer, må jeg isætte vinduer her?

faq 16. september 2016

Varmetabsramme - tilbygning - BR 15 Kap. 7.3.3, stk. 1.

Spørgsmål:

Ved tilbygning må der så indregnes energibesparende tiltag i resten af boligen i forbindelse med varmetabsrammen.

faq 16. september 2016

Tagbolig - om- og tilbygninger - varmetabsramme

Kan varmetabsrammen i BR15, kap. 7.3.3 benyttes ved tilbygning af tagbolig?

faq 16. september 2016

Klimaskærm - Fritagelsesbestemmelser

Hvordan skal kommunens sagsbehandlere forholde sig til de fritagelsesbestemmelser, der er gældende for bevaringsværdige bygninger?

faq 01. september 2016

Anmeldelsesbegrebet i bygningsreglementets kapitel 1.3.5.1, stk. 3

Hvad betyder det, at der ved opstilling af transportable konstruktioner til mere end 150 personer og ved campingområder med et areal på mellem 1.000 m2 og 3.000 m2 til flere end 150 overnattende personer, skal ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen?

faq 30. august 2016

Byggelovens § 16, stk. 7 - Byggetilladelsers gyldighedsperiode

Hvilke regler gælder for bortfald af byggetilladelser? Kan der i henhold til byggelovens § 16, stk. 7 efterfølgende ske bortfald af en udstedt byggetilladelse, hvor byggearbejdet er påbegyndt inden for 1-årsfristen, men hvor der ikke arbejdes kontinuerligt på byggeriet?

vejledning 22. august 2016

Undersøgelse om kollaps i tagkonstruktioner

faq 15. august 2016

Kap. 1 og byggelovens § 16 - Spørgsmål til Bygningsreglementet og Byggeloven

Hvem skal jeg rette henvendelse til med spørgsmål?

vejledning 19. juli 2016

Vejledende udtalelse om kommunens kontrol af autorisationer

faq 19. juli 2016

Støj udendørs fra installationer, krav til egne installationer, 6.4.2, stk.

Gælder kravet til støjniveau udendørs fra tekniske installationer også bygningens egne installationer, fx en varmepumpe?

vejledning 11. juli 2016

Nye brandkrav i bygningsreglementet

faq 11. juli 2016

Spørgsmål vedr. brandkrav ved integreret carport.

1. Ved integrerede carporte til et enfamiliehus, som ligger i en afstand af 2,5 meter eller mere fra skel. Stilles der her særlige brandkrav til åbningerne (døre og vinduer) mod beboelsen?

faq 30. juni 2016

Byggeskadeforsikring ved flere boligenheder

Spørgsmål

Vil det udløse krav om byggeskadeforsikring, hvis en eksisterende ejendom ombygges for at etablere flere boligenheder, men hvor antallet af m2 (beboelsesarealet) ikke øges?

faq 30. juni 2016

Hvilket tidspunkt er afgørende for, om en udlejningsejendom er undtaget byggeskadeforsikring?

Spørgsmål:

Hvilken tidspunkt er afgørende for, om en udlejningsejendom er undtaget for byggeskadeforsikring?

faq 28. juni 2016

Adgangsveje - sammenhæng ml. 2.4.3, stk. 2+5 og 3.2.1, stk. 1

I kapitel 2.4.3, stk. 2 stilles der en række krav til adgangs- og tilkørselsarealer, så de kan benyttes af personer med handicap. Det fremgår dog af kapitel 2.4.3, stk. 5, at disse detaljerede krav ikke gælder for fritliggende enfamiliehuse, der alene anvendes til boligformål og sommerhuse i sommerhusområder. Samtidig fremgår det af kapitel 3.2.1, stk. 2, at der skal være niveaufri adgang i form af blandt andet et vandret, fast og plant areal på 1,5 x 1,5 m udenfor bygningens yderdør. Hvordan det hænger sammen med kapitel 3.2.1, stk. 1, hvoraf det fremgår at bygningers adgangsforhold skal sikre adgang for alle?

faq 28. juni 2016

Adgangsveje - sammenhæng ml. 2.4.3, stk. 2+5 og 3.2.1, stk. 1

I kapitel 2.4.3, stk. 2 stilles der en række krav til adgangs- og tilkørselsarealer, så de kan benyttes af personer med handicap. Det fremgår dog af kapitel 2.4.3, stk. 5, at disse detaljerede krav ikke gælder for fritliggende enfamiliehuse, der alene anvendes til boligformål og sommerhuse i sommerhusområder. Samtidig fremgår det af kapitel 3.2.1, stk. 2, at der skal være niveaufri adgang i form af blandt andet et vandret, fast og plant areal på 1,5 x 1,5 m udenfor bygningens yderdør. Hvordan det hænger sammen med kapitel 3.2.1, stk. 1, hvoraf det fremgår at bygningers adgangsforhold skal sikre adgang for alle?

faq 27. juni 2016

Hvilken tidspunkt er afgørende for, om en udlejningsejendom er undtaget for byggeskadeforsikring?

Spørgsmål:

Hvilken tidspunkt er afgørende for, om en udlejningsejendom er undtaget for byggeskadeforsikring?

faq 27. juni 2016

Kan kommunen udstede byggetilladelsen, selvom det ikke kan fastslås, om byggeriet vil være omfattet af byggeskadeforsikring?

Spørgsmål

Kan kommunen udstede byggetilladelsen, selvom det ikke kan fastslås, om byggeriet vil være omfattet af byggeskadeforsikring?

faq 27. juni 2016

Jeg kan ikke i BBR registrere, at der er tale om en udlejningsejendom, og hvornår servitutten er tinglyst?

Spørgsmål

Jeg kan ikke i BBR registrere, at der er tale om en udlejningsejendom, og hvornår servitutten er tinglyst?

faq 26. maj 2016

Påtaleberettigede i sager, der ikke må aflyses uden samtykke fra Boligministeriet

Spørgsmål:

Hvem er den påtaleberettigede i sager, hvor der er tinglyst en deklaration, der ”ikke må aflyses af tingbogen uden samtykke fra Boligministeriet”?

faq 12. maj 2016

Kap. 1.3 og Bilag 1 - Byggetilladelse - inddragelse af loftsrum

Kræves der en byggetilladelse for at inddrage loftsrum til beboelse?

faq 12. maj 2016

Kap. 1.3 og Bilag 1 - Byggetilladelse - inddragelse af loftsrum

Kræves der en byggetilladelse for at inddrage loftsrum til beboelse?

Vis flere opdateringer
Aktuelt

Ændring af bygningsreglementet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til ændringer af de administrative bestemmelser i BR15, så det bliver nemmere for boligejere at opføre garager, carporte og lignende bygninger. Samtidig bliver kravene til tilgængelighed for enfamiliehuse ændret. Høringsfristen er den 10. maj 2017.

Materialet kan findes på høringsportalen.

Læs mere

Kontakt

Er du borger eller en virksomhed?

Hvis du har spørgsmål til byggeloven eller bygningsreglementet, skal du kontakte din kommune.

Se oversigt over kommuner i Danmark

Er du fra en kommune?

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Trafik- og Byggestyrelsen med generelle spørgsmål.

Henvendelse kan ske til byggeri@tbst.dk