Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

7.4.2 Krav ved ombygning og andre forandringer i bygningen

01.07.2017 -

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Ombygning og andre forandringer i bygningen skal opfylde følgende krav til U-værdier og linjetab:

Bygningsdel U-værdi W/m2K
Ydervægge og kældervægge mod jord. 0,18
Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er 5 °C mere eller lavere end temperaturen i det aktuelle rum. 0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum. 0,10
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. 0,12
Porte. 1,80
Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler. 1,40
Renoverede forsatsvinduer. 1,65
Bygningsdel. Linjetab [W/mK]
Fundamenter. 0,12
Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme. 0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler. 0,10

(7.4.2, stk. 1)

Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse med ombygning og ændringer af bygningsdele. Eksempler på arbejder, hvor der skal foretages rentabel isolering, er:

  • Lægning af ny tagpapdækning i form af ny tagdug eller overpap på eksisterende tag.
  • Nyt tegltag eller tilsvarende.
  • Nyt stålpladetag oven på gammelt tag af tagpap eller fibercementplader.

Kravene i stk. 1 gælder for de faktiske størrelser af porte, lemme, forsatsvinduer og ovenlyskupler.

Nye forsatsvinduer (1+2) dækker den samlede løsning for nye vinduer kombineret med en ny ekstra, selvstændig ramme/karm.

Renoverede forsatsvinduer er vinduer, der demonteres, renoveres og genmonteres i en anden bygning. Udtagning af vinduer for arbejde, der kan sidestilles med løbende vedligeholdelse som for eksempel malerbehandling, kitning og reparation, er i denne sammenhæng ikke et renoveret vindue, hvis vinduerne genmonteres i samme bygning.

Der er ikke krav til den energimæssige ydeevne af forsatsrammer, der monteres på eksisterende, blivende vinduer.

Linjetab har væsentlig betydning for energiøkonomi og minimering af indeklimagener. Bestemmelserne om linjetab ved udskiftning af vinduer, forbedring af ydervægge eller gulvkonstruktioner finder imidlertid kun anvendelse, hvis der gennemføres samtidige forbedringer af de elementer, der er årsag til linjetabet.

Byggetekniske forhold kan betyde, at kravene i stk. 1 ikke kan opfyldes, se derfor stk. 2.

Vælges at udskifte gulvkonstruktion, ydervægge, døre, vinduer eller tagkonstruktion gælder stk. 1 og stk. 3-6 uanset rentabilitet, jf. kap. 7.4.1, stk. 2.

Stk. 2

Byggetekniske forhold kan indebære, at bestemmelserne i kap. 7.4.2, stk. 1, ikke kan opfyldes på rentabel eller fugtteknisk forsvarlig måde.

Der kan imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet. Det er i så fald dette arbejde, der skal gennemføres.

(7.4.2, stk. 2)

Et eksempel på en foranstaltning, som ikke opfylder stk. 1, er hulmursisolering. Her vil opfyldelsen nødvendiggøre en udvendig efterisolering med en ny regnskærm.

Denne foranstaltning er måske ikke rentabel i den aktuelle sag, hvorimod hulmursisoleringen, der er et mindre omfattende arbejde, kan være meget rentabel. Hulmursisoleringen skal derfor gennemføres.

Stk. 3

Ved udskiftning af yderdøre, vinduer og ovenlysvinduer skal kravene i kap. 7.6 overholdes.

Efterisolering - Skråvægge - Kap. 7.4.2 stk. 2.

Spørgsmål:

Ved udskiftning af tagdækning på et hus med udnyttet tagetage er det ofte skråvæggen, som er vanskelig at efterisolere tilstrækkeligt. Såfremt det ikke er rentabelt at hæve spær hoved eller at foretage indvendig efterisolering kan tagarbejdet så opdeles, så der regnes rentabilitet for sig på skråvæg og resten?

Svar:

En opdeling af efterisoleringsarbejdet i forbindelse med en udnyttet tagetage er en mulighed. Det kan fx medføre, at skunkvæg, skunkgulv samt loft over hanebånd efterisoleres efter kap. 7.4.2, stk. 2, og på grundlag af en rentabilitetsberegning for skråvæggen, kan det vise sig, at skråvæggen kun kan efterisoleres svarende til kap. 7.4.2, stk. 3.

Isolering - Om- og tilbygninger

I det tilfælde, hvor hulmurisolering ikke er nok til at opfylde isoleringskravet og en yderligere indvendig isolering ikke er rentabel, skal ejeren da helt undlade at isolere?

Nej. I det tilfælde, hvor opfyldelse af kravene i kap. 7.4.2, stk. 2 ikke kan opfyldes på rentabel vis, og f.eks hulmursisolering er rentabel, skal denne foranstaltning gennemføres, jf. kap. 7.4.2, stk. 3.

Klimaskærm - Fritagelsesbestemmelser

Hvordan skal kommunens sagsbehandlere forholde sig til de fritagelsesbestemmelser, der er gældende for bevaringsværdige bygninger?

 

Svar:

Bevaringsværdige bygninger er undtaget fra energibestemmelserne i kap. 7.4.2, 7.4.3 og kap. 8.6.2, stk. 2. Bevaringsværdige bygninger er bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige. Undtagelserne gælder ikke ombygninger der foretages som led i en væsentlig anvendelsesændring. Se hertil vejledningsteksten til kap. 7.3.1, stk.1.

 

Kommunen kan benytte Byggelovens § 22 til at dispensere fra gennemførelse af visse arbejder, såfremt arkitektoniske hensyn taler herfor.

 

Læs bestemmelsen i Byggeloven.

Tidligere vejledningstekst 7.4.2, stk. 2 (30.06.2010-30.11.2010)

Vælges at udskifte gulv, ydervægge, døre, vinduer, eller tagkonstruktion gælder stk. 1, 2, 4, 5, 6 og 7 uanset rentabilitet, se dog kap. 7.3.2, stk. 3.

Kravene i stk. 2 gælder for de faktiske størrelser af yderdøre, porte, lemme, forsatsvinduer og ovenlyskupler.

Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse med vedligeholdelse af bygningsdele.

Eksempler på efterisoleringsarbejder der normalt er rentable kan findes i bilag 6 og på www.bygningsreglementet.dk.

Eksempler på arbejder, hvor der skal foretages rentabel isolering er:

  • lægning af ny tagpapdækning i form af ny tagdug eller overpap på eksisterende tag.
  • nyt tegltag.
  • nyt stålpladetag ovenpå gammelt tag af tagpap eller fibercementplader.


Forsatsvinduer er her nye eller renoverede vinduer med en ekstra ramme. Yderdøre omfatter også yderdøre med ruder.

Linjetab har væsentlig betydning for energiøkonomi og minimering af indeklimagener. Bestemmelserne om linjetab ved udskiftning af vinduer, forbedring afydervægge eller gulvkonstruktioner finder imidlertid kun anvendelse, hvis der gennemføres samtidige forbedringer af de elementer, der er årsag til linjetabet.