Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

01.01.2017 - 30.06.2017

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Reglementet gælder for alt byggeri, med mindre andet er bestemt i kap. 1.2.

(1.1, stk. 1)

Hovedanvendelsesområdet for reglementet er etageboligbyggeri og alle former for erhvervs- og institutionsbyggeri, herunder de bygnings- kategorier, der er nævnt i byggelovens § 11, huse med én bolig til helårsbeboelse, enten som fritliggende enfamiliehuse eller sammen- byggede enfamiliehuse, sommerhuse i som- merhusområder, kolonihavehuse, campinghyt- ter samt garager, udhuse og andet sekundært byggeri.

stk. 2

Reglementet finder anvendelse ved de byggearbejder, der er nævnt i byggelovens § 2.

(1.1, stk. 2)

§ 2 i byggeloven omfatter opførelse af ny be- byggelse, tilbygning til bebyggelse, ombygning af og andre forandringer i bebyggelse samt æn- dringer i benyttelse af bebyggelse, som er væ- sentlige i forhold til byggelovens eller regle- mentets bestemmelser, nedrivning af bebyggel- se samt vedligeholdelsesbyggearbejder, om- bygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energifor- bruget i bygningen. Byggeloven omfatter også miner og lignende anlæg, hvortil offentligheden har adgang.

test