....

Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

6.4.3 Andre bygninger end beboelsesbygninger mv.

01.07.2016 - 31.12.2016

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Bygninger og deres installationer skal udformes på en sådan måde, så generende lyd fra tilgrænsende rum, fra bygningens installationer samt fra nærliggende veje og jernbaner begrænses. Dette skal ske i det omfang, som den planlagte anvendelse af bygningerne kræver og så de personer, der opholder sig i bygningerne, ikke generes af lyden.

(6.4.3, stk. 1-3)

Andre bygninger end boliger mv. omfatter bl.a. undervisningsbygninger og daginstitutionsbygninger.

Undervisningsbygninger omfatter skoler, gymnasier, uddannelsesinstitutioner, universiteter mv. Daginstitutionsbygninger omfatter børneinstitutioner, skolefritidsordninger mv.

Funktionskravet for ovenstående bygningstyper anses for opfyldt, når de udføres i overensstemmelse med Trafik- og Byggestyrelsens vejledning om lydbestemmelser (Akustisk Indeklima). For bygninger til andre formål end de nævnte bør der i hvert enkelt tilfælde opstilles projektspecifikke lydbestemmelser til opfyldelse af kravene til det akustiske indeklima.

Stk. 2

Hvis rum med særligt generende støj grænser op til undervisningsrum eller opholdsrum, skal særskilte lydisolerende tiltag iværksættes.

(6.4.3, stk. 2)

Funktionskravet for undervisningsrum eller opholdsrum i daginstitutioner i bygninger, hvor der i samme eller tilgrænsende bygning findes rum med støjende aktiviteter i erhvervsenheder eller andre undervisnings- eller daginstitutioner, anses for opfyldt, når bygningen udføres i overensstemmelse med Trafik- og Byggestyrelsens vejledning om lydbestemmelser (Akustisk Indeklima).

Stk. 3

Efterklangstiden i rum i bygninger skal være reguleret i overensstemmelse med rummenes anvendelse.

(6.4.3, stk. 3)

Kravet anses for opfyldt, når bygningen udføres i overensstemmelse med Trafik- og Byggestyrelsens vejledning om lydbestemmelser (Akustisk Indeklima).

Trinlydniveau, undervisningsrum, 6.4.3, stk. 1

Gælder bestemmelsen om trinlydniveau, fx fra et toilet, uanset gulvarealets størrelse?

Svar:

Ja, bestemmelsen om gulvarealer mindre end 2,5 m2 gælder kun i boliger.

Støjniveau, gymnastiksale, 6.4.3, stk. 1

Gælder kravet til støjniveau i undervisningsrum også for gymnastiksale

Svar:

Ja, gymnastiksale i undervisnings- og daginstitutionsbygninger betragtes som undervisningsrum / opholdsrum.

Absorptionsareal, store fælles- og opholdsrum, 6.4.3, stk. 3

I store, højloftede fælles- og opholdsrum i undervisningsbygninger og daginstitutioner indgår gulvarealet i fastsættelsen af grænseværdien for absorptionsarealet. Skal balkonen, hemse og lignende i dobbelthøje rum medregnes i gulvarealet?

Svar:

Som udgangspunkt nej, er det muligt, vil det dog forbedre lydforholdene.

Er der tale om store rum med gennembrydninger mellem etagerne kan kravene med fordel fastsættes for hver etage for sig.

Akustisk indeklima, generelt

I vejledningsteksten til BR10 6.1, stk. 1 henvises generelt til SBi-anvisning 196, Indeklimahåndbogen. Betyder det, at det er værdierne i den anvisning, der kan forventes at opfylde funktionskravene i afsnit 6.4 Akustisk indeklima?

Svar:

Nej, grænseværdier svarende til opfyldelse af funktionskravene for akustisk indeklima findes i BR10 6.4 vejledning og tilhørende afsnit i SBi-anvisning 230 samt i henvisninger fra disse. Kravniveauet i Indeklimahåndbogen er ikke opdateret.

Efterklangstid, gymnastiksale 6.4.3, stk. 3

Er kravet til efterklangstid på 1,6 s i gymnastiksale ikke utilstrækkeligt?

Svar:

Kravniveauet, der ikke er ændret i forhold til BR95, anses for tilfredsstillende ved undervisning i gymnastiksale. Anbefalingen i SBi-anvisning 218 om at placere mindst 10-15% af absorptionsarealet på lodrette flader er dog vigtig.

Benyttes gymnastiksale som opholdsrum, fx for en SFO, skal bestemmelserne for daginstitutioner opfyldes.

Efterklangstid, 6.4.3, stk. 3

Gælder muligheden for 20% afvigelse ved kontrolmåling af efterklangstid også ved 125 Hz, hvor der i forvejen er tillagt 20% ?

Svar:

Ja, men det bør erindres, at afvigelsen ved kontrolmåling kun kan accepteres i nogle få 1/1-oktavbånd, i praksis højst i to.

Kontorer, hospitaler mv. 6.4.3, stk. 1 og stk. 3

Spørgsmål:

Er der konkrete lydbestemmelser for kontorer, hospitaler mv. i BR10?

Svar:

Nej, opfyldelse af funktionskravene i BR10 6.4.3, stk. 1 og stk. 3 er ikke udspecificeret for kontorer, hospitaler mv., men vejledningsteksten siger, at der bør opstilles lydbestemmelser i hvert enkelt projekt.

SBi-anvisning 230 giver alene nogle forslag til projekteringsværdier.

I henhold til Byggelovens § 11 har kommunen hjemmel til at stille krav til denne type bygninger i byggetilladelsen.

Lydisolation, daginstitutionsbygninger, 6.4.3, stk. 1

Hvad forstås ved opholdsrum for stille eller støjende aktiviteter?

Svar:

Ved opholdsrum til stille aktiviteter forstås egentlige sove- eller hvilerum.
Ved opholdsrum til støjende aktiviteter forstås rum med aktiviteter, som giver et støjniveau ud over det almindelige i opholdsrum, dvs. fx tumlerum, boldrum eller rum til visse værkstedsaktiviteter.

Rum med særlig generende støj, 6.4.2, stk. 2, 6.4.3, stk. 2

Gælder kravene om særskilte lydisolerende tiltag for lokaler i alle former for erhverv/institutioner?

Svar:

Nej, kun ved lokaler med støjende aktiviteter / rum med særlig generende støj. Kravet gælder således typisk ikke ved sammenbygning med kontorer eller lignende