Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

6.4.2 Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning

01.07.2016 - 31.12.2016

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Boliger og lignende bygninger, der benyttes til overnatning, skal, såvel som bygningernes installationer, udformes på en sådan måde så personer, der opholder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra rum i tilgrænsende bolig- og erhvervsenheder, fra bygningens installationer samt fra nærliggende veje og jernbaner.

(6.4.2, stk. 1 - stk. 4)

Boliger omfatter i denne forbindelse også hoteller, kollegier, pensionater, kroer, klublejligheder, kostskoler, ældreboliger, døgninstitutioner og lignende bygninger, der benyttes til overnatning.

Funktionskravet for boliger anses for opfyldt, når de udføres som klasse C i DS 490 Lydklassifikation af boliger. For ovennævnte standards grænseværdier for trafikstøj indendørs gælder følgende ved opfyldelse af funktionskravet: Grænseværdien gælder ved bebyggelse ved veje og jernbaner med en trafikintensitet, der ved den enkelte bygning medfører et støjniveau på mere end 58 dB for veje og 64 dB for jernbaner. Grænseværdien udtrykkes som Lden-værdi. Grænseværdien gælder for veje og jernbaner for sig. Funktionskravet for boliger for støj indendørs i beboelsesrum fra tekniske installationer i erhvervsenheder i samme bygning anses for opfyldt, når støjniveauet ikke overstiger værdier svarende til de vejledende grænseværdier fra tabel III i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984. Forslag til grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd i beboelsesrum findes i Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997.

Funktionskravet for udendørs støj fra tekniske installationer anses for opfyldt, når støjniveauet ikke overstiger værdier svarende til de vejledende grænseværdier for natperioden i tabel I i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984. De vejledende grænseværdier gælder på egen grund samt for naboejendomme.

DS 490 Lydklassifikation af boliger indeholder også grænseværdier for boliger, der lydmæssigt har en bedre kvalitet end bygningsreglementets minimumskrav – klasse B og klasse A.

Stk. 2

Hvis rum med særligt generende støj grænser op til boliger og fælles opholdsrum, skal særskilte lydisolerende tiltag iværksættes.

(6.4.2, stk. 2)

Som fællesrum forstås f.eks. fælles opholdsrum for flere boliger, trapperum eller gange.

Stk. 3

Tekniske installationer må ikke give et generende støjniveau umiddelbart uden for bygningernes vinduer og på rekreative arealer, herunder altaner, tagterrasser, uderum og lignende.

(6.4.2, stk. 3)

Ved bygningernes vinduer forstås vinduer til beboelsesrum og køkkener.

Ved rekreative arealer forstås primært udendørs opholdsarealer som altaner, terrasser, tagterrasser og siddepladser, men ikke gangarealer, trapper, bede og beplantninger mv.

Stk. 4

Fællesrums efterklangstid skal være reguleret i overensstemmelse med deres anvendelse.

Stk. 5

For rum i fritliggende enfamiliehuse gælder alene de ovennævnte støjkrav for tekniske installationer og for trafik.

Stk. 6

For rum i sommerhuse i sommerhusområder gælder alene de ovennævnte støjkrav for tekniske installationer.

Akustisk indeklima, generelt

I vejledningsteksten til BR10 6.1, stk. 1 henvises generelt til SBi-anvisning 196, Indeklimahåndbogen. Betyder det, at det er værdierne i den anvisning, der kan forventes at opfylde funktionskravene i afsnit 6.4 Akustisk indeklima?

Svar:

Nej, grænseværdier svarende til opfyldelse af funktionskravene for akustisk indeklima findes i BR10 6.4 vejledning og tilhørende afsnit i SBi-anvisning 230 samt i henvisninger fra disse. Kravniveauet i Indeklimahåndbogen er ikke opdateret.

6.4.2, stk. 1Luftlydisolation, fællesrum,

Hvad er kravet til luftlydisolation mellem fællesrum som trapperum og gange, og hvad er kravet til døre mellem disse rum?

Der er ingen krav til luftlydisolation mellem fællesrum som trapperum og gange eller til døre mellem disse, men derimod krav til luftlydisolation mellem fælles opholdsrum. Døre mellem fælles opholdsrum og gange skal opfylde den tilsvarende bestemmelse for døre mellem bolig og fællesrum.

Luftlydisolation, fællesrum ældreboliger, 6.4.2, stk. 1

Når et fælles opholdsrum i ældreboliger kan opdeles i to med en foldedør / mobilvæg skal luftlydisolationen så være 55 dB?

Svar:

Det er hensigten, at kravet skal opfyldes mellem uafhængige, selvstændige, fælles opholdsrum.

Opdeling af et fælles opholdsrum med en fleksibel vægløsning vurderes ikke at kræve denne lydisolation. Ydeevnen bør derfor fastsættes efter den planlagte anvendelse af de to dele af rummet.

Luftlydisolation, skillefladeareal, 6.4.2, stk. 1

Hvis der ikke er et fælles skillefladeareal mellem to rum, benyttes Dn,w ved måling af luftlydisolation. Hvilke grænseværdier skal så anvendes?

 

Svar:

Dn,w er den vægtede normaliserede niveaudifferens mellem to rum. Grænseværdier er de samme som anført for R´w

Luftlydisolation, skillefladeareal 6.4.2, stk. 1

Ved måling af luftlydisolation findes en særregel om skillefladearealet for rum, der er forskudt i forhold til hinanden. Hvad forstås ved forskudte rum?

Svar:

Forskudte rum er i denne sammenhæng rum med en fælles skilleflade, der i begge rum kun udgør et udsnit af den aktuelle bygningsdel.

Lydisolation, lette konstruktioner 6.4.2, stk. 1

Er kravene til lydisolation ikke utilstrækkelige ved nybyggeri med lette konstruktioner?

Svar:

Forholdene omkring lette konstruktioner i lejlighedsskel og lydisolation ved lave frekvenser behandles i SBi-anvisning 230, hvor der er angivet supplerende værdier for konstruktioner med begrænset fladevægt.

Dette omfatter bl.a., at der også bør tages hensyn til frekvensområdet 50-80 Hz.

Trinlydniveau, tagterrasser 6.4.2, stk. 1

Hvad er grænseværdien for trinlydniveau fra fælles tagterrasser i lydklasse C?

Fælles og private tagterrasser kan i DS 490 sidestilles med altaner, dvs. trinlydniveau 58 dB i beboelsesrum og køkkener.

Støj fra installationer, affaldsskakt 6.4.2, stk. 1

Hvordan måles støjniveauet fra en affaldsskakt?

Svar:

Det måles som et ækvivalentniveau med midling over den samlede nedkastningsperiode. Der bør benyttes forskellige faldhøjder og affaldstyper, se også DS EN/ISO 10052.

Støj fra installationer, toilet 6.4.2, stk. 1

Hvordan måles støjniveauet fra toiletskyl, når kun støjen fra afløbet er generende?

Svar:

Støjniveau fra et toilet bestemmes fortsat som ækvivalentniveau over en periode omfattende udskylning og fyldning af cisternen, se også SBi-anvisning 217 og DS EN/ISO 10052.

Støj fra veje og jernbaner, indendørs 6.4.2, stk. 1

Kan det forekomme, at det indendørs trafikstøjniveau overstiger Lden 33 dB med almindelige vinduer og rudetyper, selvom de fastsatte udendørs grænser ikke er overskredet?

Svar:

Ja, det kan forekomme, fx ved specielt store vinduesarealer eller særlige udbredelsesforhold udendørs. I så fald bør der tages hensyn til dette ved projektering.

Støj fra veje og jernbaner, beregningsusikkerhed, 6.4.2, stk. 1

Indgår beregningsusikkerhed ved sammenligning med den indendørs grænseværdi for trafikstøjniveau?

Svar:

Nej, der benyttes de direkte beregnede (og evt. fremskrevne) værdier ved sammenligning med grænseværdien indendørs.

Rum med særlig generende støj, 6.4.2, stk. 2

Er definitionen af ”lokaler med støjende aktiviteter” i DS490 identisk med den tidligere i BR95 anvendte definition på ”rum med særligt generende støj”?

Svar:

Ja, støjende aktiviteter kan forekomme i lokaler, der anvendes til fælles service eller erhvervsmæssig virksomhed (varmecentraler, vaskerier, selskabslokaler, hobbyrum, forretningslokaler, værksteder, restauranter og lignende).

Rum med særlig generende støj, krav, 6.4.2, stk. 2

Er kravene til luftlydisolation og trinlydniveau mellem boliger og fællesrum (opholdsrum, trapperum eller gange, som er fælles for flere boliger) generelt skærpet til 60 dB og 48 dB?

Svar:

Nej, kravet om særskilte lydisolerende tiltag gælder fortsat kun ved rum med støjende aktiviteter og således ikke ved almindelige fælles opholdsrum, trapperum og gange.

Rum med særlig generende støj, 6.4.2, stk. 2, 6.4.3, stk. 2

Gælder kravene om særskilte lydisolerende tiltag for lokaler i alle former for erhverv/institutioner?

Svar:

Nej, kun ved lokaler med støjende aktiviteter / rum med særlig generende støj. Kravet gælder således typisk ikke ved sammenbygning med kontorer eller lignende

Støj udendørs fra installationer, krav til egne installationer, 6.4.2, stk.

Gælder kravet til støjniveau udendørs fra tekniske installationer også bygningens egne installationer, fx en varmepumpe?

Svar:

Ja, kravet gælder også egne installationer ved boliger og lignende bygninger.

Støj udendørs fra installationer, Målemetode, 6.4.2, stk. 3

Hvilken målemetode anvendes ved måling af støjniveau udendørs fra varmepumper?

Svar:

Måling udføres som anført i vejledning 6/1984 fra Miljøstyrelsen, dvs. fx ved vinduer og altaner (også bygningens egne) oftest som en +6 dB måling på facaden med fradrag af 6 dB, og ved fritliggende rekreative arealer direkte uden fradrag.