Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

7.3.2 Varmeisolering af bygningsdele

01.01.2016 - 30.06.2016

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Bygningsdele omkring rum, der normalt opvarmes til mindst 15 °C, skal udføres med et varmetab, der højst er som angivet i kolonnen for temperaturen T > 15 °C og for bygningsdele omkring rum, der normalt opvarmes til mere end 5 °C og indtil 15 °C, som i kolonnen herfor. Vinduer, døre og ovenlysvinduer skal leve op til kravene i kap. 7.6.

Skema over U-værdier
Bygningsdel U-værdi W/m2 K
Rum opvarmet til Rum opvarmet til T > 15°C Rum opvarmet til 5°C< T < 15°C
Ydervægge og kældervægge mod jord 0,15 0,25
Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er 5 °C eller mere lavere end temperaturen i det aktuelle rum. 0,40 0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum. 0,10 0,15
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. 0,12 0,15
Porte 1,80 1,80
Lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er 5 °C eller mere lavere end temperaturen i det aktuelle rum (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²). 1,40 1,50
Ovenlyskupler. 1,40 1,80

Skema over Linjetab

Bygningsdel Linjetab W/mK
Fundamenter 0,12 0,20
Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme. 0,03 0,03
Samling mellem ovenlysvinduer og ovenlyskupler. 0,10 0,10

Stk. 2

Det er en betingelse for anvendelse af de nævnte U-værdier og linjetab ved tilbygninger, der opvarmes til mindst 15 °C, at det samlede areal af vinduer og yderdøre, herunder ovenlysvinduer og ovenlyskupler, glasydervægge, glastage og lemme mod det fri højst udgør 22 pct. af det opvarmede etageareal i tilbygningen.

Ved beregningen medregnes ikke etagearealet og arealet af vinduer og yderdøre i butikker og lignende i stueetagen.

(7.3.2, stk. 2)

Arealet af vinduer og yderdøre beregnes som angivet i DS 418 Beregning af bygningers varmetab.

Stk. 3

Ved ændret anvendelse kan byggetekniske forhold indebære, at kap. 7.3.2, stk. 1-2 ikke fuldt ud kan opfyldes. Den manglende ydeevne skal så erstattes af andre energimæssige løsninger, der kompenserer herfor.

(7.3.2, stk. 3)

Det kan f.eks. være vanskeligt at opfylde kravene til linjetab for eksisterende vinduer og fundamenter. Alternativt kan en tilsvarende energimængde spares, f.eks. ved merisolering eller ved installation af solvarmeanlæg, varmepumpeanlæg eller solceller.

Stk. 4

Bygningsmæssige ændringer, der indebærer et forøget energiforbrug, kan gennemføres, hvis der gennemføres tilsvarende kompenserende energibesparelser. Ændringerne skal overholde de tilhørende krav i stk. 1.

(7.3.2, stk. 4)

Bestemmelsen finder f.eks. anvendelse, såfremt der ønskes etableret nye vinduespartier i facaden eller i taget. Den manglende energimæssige ydeevne dækkes ved f.eks. merisolering, solvarmeanlæg, varmepumpeanlæg eller solceller.

Tagbolig - om- og tilbygninger

Hvilken konsekvens har det, hvis en u-udnyttelig tagetage inddrages til beboelse?

Svar:

Her forøges etagearealet. Der er derfor tale om en tilbygning. Hermed er det reglerne i kap. 7.3 der finder anvendelse.