Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

2.2.6 Garager, carporte og lignende mindre bygninger

31.12.2014 - 31.12.2015

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Følgende bygninger skal overholde bestemmelserne i kapitel 2.2.2 og 2.2.3, men kan dog opføres nærmere skel, vej og sti end 2,5 m:

1) Garager og carporte.

2) Overdækkede terrasser, som ikke er hævet over terræn.

3) Drivhuse, skure og lignende mindre bygninger til udhusformål.

4) Lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som er nødvendige til selve bygningens drift.

5) Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester.

(2.2.6, stk. 1)

Bestemmelsen omfatter bygninger til udhusformål, herunder fyrrum, samt lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som er nødvendige til selve bygningens drift og andre udhusbygninger, der normalt vil kunne opføres som fritliggende bygninger.

Bestemmelsen omfatter alene garager, carporte og lignende mindre bygninger, der opføres i tilknytning til en primær bebyggelse.

Bestemmelsen omfatter ikke bygninger, der anvendes til beboelse, køkken, WC eller bad.

Stk. 2

Opføres bygningen nærmere skel mod nabo, vej og sti end 2,5 m, skal betingelserne i nr.1-4 være opfyldt.

1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan.

2) De sider, der vender mod skel mod nabo og sti, må ikke have en større samlet længde end 12.0 m. Kun bygningens længste side mod skel medregnes.

3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel mod nabo og sti.

4) Tagvand skal holdes inde på egen grund.

(2.2.6, stk. 2)

Opfylder byggeriet ikke alle bestemmelsens betingelser i nr. 1-4 skal byggeriet behandles efter helhedsvurderingen i kapitel 2.3.

Bestemmelsen omfatter alle sekundære bygninger i skel, også bygninger omfattet af kapitel 2.2.7.

(2.2.6, stk. 2, nr. 1)

Inden for 2,5 m fra skel må bygningerne ikke være højere end 2,5 m. Fra 2,5 og videre ind på grunden må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skel mod nabo og sti.

(2.2.6, stk.2, nr. 2)

Udhæng udover 0,5 m medregnes til bygningens længde. Længden af en carport måles 0,5 m inden for tagfladens begrænsning.

Stk. 3

I tilknytning til sommerhuse i sommerhusområder skal bygninger omfattet af stk. 1 overholde bestemmelserne i 2.2.4, men kan dog opføres mindst 2,5 m fra skel mod nabo, vej, og sti, når betingelserne i nr. 1-4 er opfyldt.

1) Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5 m til 5,0 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan.

2) De sider, der vender mod skel mod nabo og sti, må ikke have en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes.

3) Der må ikke udføres vinduer, døre eller andre åbninger imod skel mod nabo.

4) Tagvand skal holdes inde på egen grund.

(2.2.6, stk. 3)

Sommerhuse må ikke opføres nærmere skel mod nabo, vej og sti end 5,0 m.

Anvisninger

Stk. 2

 

Det er muligt at placere mindre bygninger, fx carporte og garager, nærmere skel mod nabo eller i vejskel end angivet i kapitel 2.2.6. Bygningen må dog ikke være højere end 2,5 meter, og den samlede længde af de sider, der vender mod skel, må ikke overstige 12 meter i skel mod nabo. For at minimere indbliksgener skal vægge mod nabo være lukkede og uden døre og vinduer. Det er muligt at placere flere bygninger i eller ved skel. Det er den samlede længde af disse bygninger, der ikke må overstige 12 meter, se figur i vejledningstekst.

De lempede krav i denne bestemmelse forudsætter, at der er tale om selvstændige bygninger med selvstændig tagflade. Integrerede carporte eller udhuse, der opføres nærmere skel end 2,5 meter, stiller særlige krav til brandmodstandsevnen for at modvirke brandspredning. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (Energistyrelsen, 2012) anfører, at ydervægge mod skel i både hus og garage/carport bør udføres mindst som bygningsdel klasse EI 60, der slutter tæt til den yderste tagdækning. Alternativt, at garage/carport adskilles brandmæssigt fra huset på tilsvarende vis.

Stk. 3

 

Det er muligt at placere mindre bygninger som carporte og garager nærmere skel mod nabo eller i vejskel end angivet i kapitel 2.2.4. Bygningen må dog ikke placeres nærmere skel end 2,5 meter, den må ikke være højere end 2,5 meter, og den samlede længde af de sider, der vender mod skel mod nabo, må ikke overstige 12 meter. For at minimere indbliksgener skal vægge mod nabo være lukkede og uden døre og vinduer. Det er muligt at placere flere bygninger 2,5 meter fra skel. Det er da den samlede længde af disse bygninger, der ikke må overstige 12 meter.

 

De lempede krav i denne bestemmelse forudsætter, at der er tale om selvstændige bygninger med selvstændig tagflade. Integrerede carporte eller udhuse, der opføres nærmere skel end 5,0 meter, stiller særlige krav til brandmodstandsevnen for at modvirke brandspredning. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (Energistyrelsen, 2012) anfører, at ydervægge mod skel i både hus og garage/carport bør udføres mindst som bygningsdel klasse EI 60, der slutter tæt til den yderste tagdækning. Alternativt, at garage/carport adskilles brandmæssigt fra sommerhuset på tilsvarende vis.