Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

8.6.3 solcelleanlæg

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1.

Solcelleanlæg skal udføres, så de ikke giver anledning til temperaturforårsagede skader på bygninger.

(8.6.3, stk. 1)

Solcelleanlæg er lavspændingsgeneratoranlæg. Der henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. Elektriske installationer. Desuden henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A.

Stk. 2.

Solcelleanlæg bør indrettes, så der opnås maksimal energiudnyttelse.

(8.6.3, stk. 2)

Delvis skygge medfører ophør af produktionen for hele feltet. Solcellers produktion stiger med faldende temperatur, derfor er god ventilation bag solcellepanelet vigtig. Vekselretteren bør ligeledes placeres køligt og velventileret.

Anvisninger

Stk. 1

 

Solcellemoduler, der integreres i klimaskærmen og dermed ikke ventileres på bagsiden, udsætter det bagvedliggende materiale, fx et undertag, for en kraftig temperaturpåvirkning. Ved valg af bygningsmaterialer og konstruktion bør der tages højde for dette.

Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6A (Bekendtgørelse nr. 9146, 2006) indeholder bestemmelser for særlige installationer eller områder. Solceller behandles i kapitel 712, Solcellesystemer.

Solceller genererer jævnstrøm, når de bliver belyst. Ved arbejdet med at installere solcelleanlægget bør der udvises stor forsigtighed, da der ved beskadigelse af solcellemoduler eller kabler er forhøjet risiko for dannelse af lysbuer, der kan være vanskelige at slukke. Det anbefales at udføre arbejdet i overensstemmelse med regler for arbejde under spænding (L-AUS).

Stk. 2

 

Solceller bør anbringes så skyggefrit som muligt, og så hældningen fra vandret er inden for intervallet 15 til 90 grader og afvigelse fra syd er maksimalt 90 grader. For yderligere information se:

 

Mange vekselrettere har indbygget en funktion til at drosle el-produktionen ned, hvis driftstemperaturen bliver kritisk høj. Derved mistes noget af den energi, der ellers ville kunne leveres fra solcellemodulerne. Ved valg af placering bør fabrikantens anvisninger om maksimal tilladt omgivelsestemperatur følges nøje. For yderligere information se:

  • – DS/HD 60364-7-712 om krav til specielle installationer eller placeringer af fotoelektriske strømsystemer i bygninger (Dansk Standard, 2005a).

  • – DS/EN 61427 om sekundærceller og batterier til fotoelektriske energisystemer (Dansk Standard, 2013d).