Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

1.7 Nedrivning af bebyggelse

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk.1

Nedrivning af bebyggelser kan udføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen.

(1.7, stk. 1)

Nedrivning af bebyggelser skal meddeles til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Ved overgangen fra BR08 til BR10 er bestemmelserne om nedrivning blevet samlet i kap. 1.7. Der er dog ikke ved overgangen til BR10 tilsigtet nogen ændring i bestemmelserne omkring nedrivning. Krav til ejers underskrift samt 2-ugers fristen fremgår således stadig af kap. 1.5 om anmeldelse.

Nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger kræver tilladelse efter bygningsfredningslovens § 11.


For nedrivning af bebyggelse henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om
arbejdsmiljø.

Endvidere henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse om asbest.

 

Endvidere henvises til Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald, herunder henledes opmærksomheden på krav i bekendtgørelsen om håndtering af PCB.

 

I lokalplaner kan der være fastsat bestemmelser om bevaring af eksisterende bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives.

 

Stk. 2

Ved nedrivning skal anmeldelsen ud over oplysninger om ejendommens adresse og matrikelbetegnelse samt bygningsidentifikation indeholde oplysninger om bygningens omtrentlige højde og grundflade. Kommunalbestyrelsen kan i det enkelte tilfælde fastsætte retningslinier for nedrivningen.

(1.7, stk. 2)

Der henvises til bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger om Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvorefter ejeren i forbindelse med anmeldelser af sådanne bygninger skal meddele alle oplysninger, som er af betydning for drift og ajourføring af BBR.

Stk. 3

Følgende bebyggelse kan nedrives uden byggetilladelse eller anmeldelse:

1) Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i tilknytning til enfamilieshuse og sommerhuse.

2) Bebyggelse som nævnt i kap. 1.6, stk. 1, nr. 2-11.

(1.7, stk. 3)

Bestemmelsen omfatter ikke integrerede garager, carporte og lignende mindre bygninger.

Tidligere vejledningstekst 1.7, stk. 1(30.06.2010-30.11.2010)

Nedrivning af bebyggelser skal meddeles til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger kræver tilladelse efter bygningsfredningslovens § 11.


For nedrivning af bebyggelse henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om
arbejdsmiljø.

Endvidere henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse om asbest. I lokalplaner kan der være fastsat bestemmelser om bevaring af eksisterende bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives.