Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

8.6.2 Solvarmeanlæg

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1.

Solvarmeanlæg skal udføres, så de ikke giver anledning til temperaturforårsagede skader på personer eller bygninger.

(8.6.2, stk. 1.)

Solvarmerør kan blive over 85 - 100°C varme og bør derfor ikke placeres i kontakt med brændbart materiale, herunder trækonstruktioner. Der skal træffes foranstaltninger mod skoldningsfare fra varmt brugsvand.

Stk. 2.

Ved nybyggeri eller renovering af bygninger udenfor eksisterende fjernvarmeområder, hvor det forventede varmtvandsforbrug overstiger 2000 liter pr. døgn, skal der etableres solvarmeanlæg, der kan dække et energibehov svarende til varmtvandsforbruget under normale driftsforhold.

(8.6.2, stk. 2)

Anlægget dimensioneres, så det dækker et behov svarende til mindst 95 pct. af behovet for varmt vand fra maj til og med september. Forbruget af varmt vand baseres på SBi-anvisning 213. Suppleringsvarme kan f.eks. komme fra et varmeforsyningsanlæg. Hvis den egnede tagflade ikke muliggør en dækning på 95 pct. kan der afviges herfra.

Ved renovering gælder, at anlægget skal etableres, hvis kravene til rentabilitet i kapitel 7.4 er opfyldt. Bestemmelsen gælder jf. kap. 7.4 ikke for kirker, fredede og bevaringsværdige bygninger.

Anvisninger

Stk. 1

 

De fleste fabrikater af solvarmepaneler har i dag et styresystem, der sikrer, at ekspansion af solfangervæsken ved høje temperaturer ikke giver skader på anlægget under drift. Systemet skal kunne køle sig selv i løbet af natten. Solvarmepaneler, der integreres i klimaskærmen og dermed ikke ventileres på bagsiden, udsætter det bagvedliggende materiale, fx et undertag, for en kraftig temperaturpåvirkning. Ved valg af bygningsmaterialer og konstruktion bør der tages højde for dette. Solvarmepanelers rør bør ikke være i direkte kontakt med brændbare materialer.

Dog har uafdækkede solfangere til svømmebade og lignende et væsentlig lavere temperaturniveau, hvorfor løsninger for denne type solfangere er mindre krævende.

For yderligere information se:

  • – DS/EN 12975-1 + A1 om solfangere for termisk energi (Dansk Standard, 2010b).

  • – DS/EN 12976-1 særligt om fabriksfremstillede solfangere for termisk energi (Dansk Standard, 2006c).

  • – DS/CEN/TS 12977-1 om generelle krav til kundebestilte solvarmebaserede vandvarmere og kombinationssystemer (Dansk Standard, 2012c).

Klimaskærm - Fritagelsesbestemmelser

Hvordan skal kommunens sagsbehandlere forholde sig til de fritagelsesbestemmelser, der er gældende for bevaringsværdige bygninger?

 

Svar:

Bevaringsværdige bygninger er undtaget fra energibestemmelserne i kap. 7.4.2, 7.4.3 og kap. 8.6.2, stk. 2. Bevaringsværdige bygninger er bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige. Undtagelserne gælder ikke ombygninger der foretages som led i en væsentlig anvendelsesændring. Se hertil vejledningsteksten til kap. 7.3.1, stk.1.

 

Kommunen kan benytte Byggelovens § 22 til at dispensere fra gennemførelse af visse arbejder, såfremt arkitektoniske hensyn taler herfor.

 

Læs bestemmelsen i Byggeloven.