Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Vandinstallationer skal udformes, så de kan fungere med mindst mulig risiko for bakterievækst.

(8.4.2.2, stk. 1)

Med hensyn til forebyggelse og eventuel bekæmpelse af legionella henvises til Rørcenter-anvisning 017 Legionella - Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder.

Stk. 2

Anlæg til produktion af varmt brugsvand skal under hensyntagen til varmtvandstapstedernes antal og brug kunne yde en tilstrækkelig vandmængde og vandstrøm med en temperatur, der passer til formålet.

En passende varmtvandstemperatur skal være til stede uden besværende ventetid.

(8.4.2.2, stk. 2)

Behovet for varmt vand ved alle tapsteder bør overvejes. For tapsteder med et lille vandforbrug og lange forsyningsledninger bør lokal opvarmning overvejes. Ved tapsteder, der bruges sjældent, f.eks. gæstetoiletter i boliger, kan der ses bort fra kravet om at reducere vandspild.

Stk. 3

Vandinstallationer skal udformes, så der ved tapning af vand ikke opstår risiko for skoldning og således, at der ikke forekommer overfladetemperaturer, der kan medføre skader på personer.

Stk. 4

Væsker, som er forskellige fra vand og som benyttes i varmevekslere til brugsvand, skal kunne spores i det varme brugsvand.

Stk. 5

Det samlede forbrug af varme til opvarmning og cirkulation af varmt vand skal måles, hvis varmeforbruget til opvarmning og cirkulation af varmt vand overstiger 10.000 kWh pr. år. Bestemmelsen gælder ved nybyggeri og ved nyinstallation i bestående byggeri.

(8.4.2.2, stk. 5)

Bestemmelsen gælder ikke såfremt en tilbygning eller ændrede lokaler forsynes fra et eksisterende anlæg.

Stk. 6

Varmeenergimålere til måling af varmen til produktion af det varme vand skal være i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varme i fjernvarmeanlæg, hvis måleren anvendes til fordeling af varmeudgiften til det varme vand. For målere til andre formål gælder dog kun bestemmelserne om overensstemmelsesvurdering eller typegodkendelse og førstegangsverifikation.

Legionella

 

Legionella - Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder

Rørcenter-anvisning 017, April 2012

Læs anvisningen (PDF)

Anvisninger

Stk. 1

 

Varmtvandsforsyningen skal kunne holdes på 55-60 °C for at undgå bakterievækst iht. DS 439, Norm for vandinstallationer (Dansk Standard, 2009c).

Stk. 2

 

Ved dimensionering af anlæg til varmtvandsforsyning anvendes et 'tappeprogram', dvs. en opgørelse af sammenhængen mellem tid og varmtvandsforbrug. For enfamiliehuse og flerfamiliehuse angiver DS 439, Norm for vandinstallationer (Dansk Standard, 2009c) et vejledende tappeprogram. For andre bygninger må der opstilles et tappeprogram i det enkelte tilfælde, se fx SBi-anvisning 236, Vandinstallationer - installationsdele og anlæg (Brandt, Buhl & Monrad, 2011c)..

Stk. 3

 

Varmtvandstemperaturen bør holdes under 65 °C for at undgå skoldningsfare. I visse tilfælde, fx på plejehjem, bør der suppleres med termostatarmaturer, som sikrer mod aftapning af vand med temperatur over 38 °C.

Solvarmeanlæg

Anlægget bør sikres mod kogning samt mod for høj brugsvandstemperatur, for eksempel ved hjælp af skoldningssikring eller tømning af anlæg. Alternativt kan anvendes brugsvandstermostat på de enkelte tapsteder.

Stk. 4

 

Ved solvarmeanlæg tilsættes et røbestof for lækagesporing, hvis der bruges frostvæske i solvarmekredsen, og der er enkeltadskillelse til det varme brugsvand. Som røbestof anvendes et kraftigt farvestof, som normalt er tilsat væsken ved indkøb.

Ved varmevekslere i fjernvarmeanlæg skal eventuelle korrosionsinhibitorer m.m. også kunne spores. Korrosionsinhibitorer anvendes for at bremse eller begrænse korrosion i fjernvarmeanlæg.