Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

8.5.1.4 Krav til centralvarmekedler, oliebrændere m.v.

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Ved installation af centralvarmekedler med oliebrænder eller gasblæseluftbrænder skal brænderen indreguleres.

(8.5.1.4, stk. 1)

Med hensyn til indregulering af gasblæseluftbrændere henvises til gasreglementet.

Forebyggelse af kulilteulykker i forbindelse med fyring med olie eller fast brændsel kan ske ved etablering af en allikerist eller en skorstenshætte over murede skorstene og ved etablering af en aftrækssikring, der afbryder fyringen i tilfælde af tilstopning af skorsten/aftræk. For kedler med overtryksfyring kan aftrækssikringer dog ikke anvendes.

En kuliltealarm kan supplere sikkerheden ved anlægget. Der bør kun installeres CE-mærkede kuliltealarmer.

Med hensyn til installation af allikerist, aftrækshætter og aftrækssikringer kan servicefirmaet og skorstensfejeren rådgive herom.

Stk. 2

Kedler til fyring med olie skal have en nyttevirkning ved CE-mærkning på mindst 93 pct. ved fuldlast og 98 pct. ved dellast.

(8.5.1.4, stk. 2)

Nyttevirkning ved fuldlast og dellast fremgår af kedlens CE-mærkning.

Nyttevirkningen er målt ved 70° C ved fuldlast og 30° C, 40° C, henholdsvis 50° C ved dellast afhængig af kedeltype. Bestemmelsen indebærer anvendelse af kondenserende kedler.

Stk. 3

Kedler til fyring med gas skal have en nyttevirkning ved CE-mærkning på mindst 96 pct. ved fuldlast og 105 pct. ved 30 pct. dellast.

(8.5.1.4, stk. 3)

Bestemmelsen indebærer anvendelse af kondenserende gaskedler.

Nyttevirkningen er målt ved 70°C ved fuldlast og 30°C ved dellast.

Stk. 4

Bestemmelserne i stk. 2 og stk. 3 gælder for kedler med en nominel effekt på op til 400 kW.

Stk. 5

Ved udskiftning af eksisterende kedler skal virkningsgraden ved såvel fuldlast som dellast mindst svare til bestemmelser i stk. 2 og stk. 3.

Stk. 6

Kedler til fyring med olie, der opfylder bestemmelserne i 8.5.1.4, stk. 2 må ikke tilsluttes skorstene, hvortil der er tilsluttet andre ildsteder.

(8.5.1.4, stk. 6)

Flere oliefyr der opstilles i kaskade, kan dog tilsluttes samme aftræk.

Stk. 7

Kedler til fyring med kul, koks, biobrændsel og biomasse skal mindst opfylde kravene til virkningsgrad for kedelklasse 5 i DS/EN 303-5 Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW, terminologi, krav, prøvning og mærkning

(8.5.1.4, stk. 7)

Der henvises til DS/EN 303-5 ”Centralvarmekedler. Del 5: Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 300 kW, Terminologi, krav, prøvning og mærkning.

Miljøministeriet har emissionskrav til en række biobrændselsfyrede anlæg

Kap. 8.5.1.4, stk. 7 med hensyn til sikkerhed fra 1/7-2014

Stk. 7

Kedler til fyring med kul, koks, biobrændsel og biomasse skal mindst opfylde kravene til virkningsgrad og sikkerhed for kedelklasse 5 i DS/EN 303-5 Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW, Terminologi, krav, prøvning og mærkning.

(8.5.1.4, stk. 7)

Det er en forudsætning, at kedel og brænder er afprøvet sammen. Andre løst udskiftelige brændere kan således ikke anvendes.

Stk. 8

Bestemmelsen i stk. 7 gælder ikke for halmfyrede kedler.

(8.5.1.4, stk. 8)

Bestemmelsen i stk. 7 sættes i kraft for halmfyrede kedler med virkning den 1. juli 2015. Indtil 1. juli 2015 er det hidtidige krav om kedelklasse 3 i DS/EN 303-5 gældende.

Stk. 9

Bestemmelsen i stk. 7 gælder ikke for halmfyr med indfyret effekt på under 130 kW, der er beregnet til fyring med småballer.

(8.5.1.4, stk. 9)

DS/EN 15270 angiver bl.a. krav til forbrændingskammerets størrelse.

Stk. 10

Løst udskiftelige brændere til fast brændsel skal opfylde DS/EN 15270 Pillebrændere til små centralvarmekedler med hensyn til forbrændingskvalitet, sikkerhed og tilpasning til kedel.

Stk. 11

Oliefyrede varmluftsaggregater til bygningsopvarmning skal opfylde kravene til luftvarmere af klasse A i DS 2187, Oliefyrede luftvarmere med tvangscirkulation af luft.

Stk. 12

Oliebrændere skal opfylde kravene i DS/EN 230, Automatisk brændekontrolsystem for oliebrændere, og DS/EN 267, Blæseluftsoliebrændere.

Anvisninger

Stk. 1

 

Indreguleringen af brænderen sikrer, at forbrændingen bliver så effektiv og miljøvenlig som muligt.

Med hensyn til indregulering af gasblæseluftbrændere henvises til gasreglementets afsnit A (Bekendtgørelse nr. 4009, 1981).

Indregulering af oliebrændere skal foretages af uddannet, kvalificeret personale med fornøden indsigt i området.

Stk. 7

Bestemmelserne i kapitel 8.5.1.4, stk. 7 med hensyn til sikkerhed (bekendtgørelse nr. 1314, 2012) træder først i kraft pr. 1. juli 2014. Bestemmelser, der er gældende frem til 1. juli 2014, kan for eksempel findes i 2. udgave af SBi-anvisning 230 om Bygningsreglement 2010 (de Place Hansen, 2011).

Kedler, som er typeafprøvet og opfylder klasse 5 iht. DS/EN303-5 (Dansk Standard, 2012a), er mærket med kedelklasse. Hvor kedelklassen ikke fremgår, skal kedlen være typeprøvet og have en virkningsgrad, der mindst svarer til kedelklasse 5. Virkningsgraden måles både ved den nominelle ydelse og ved lavlastydelse. Lavlastydelse på automatiske anlæg skal være mindre end eller lig med 30 % af den nominelle ydelse.

Nye energieffektive kedler er tilsluttet aftrækssystemer, som er tilpasset denne driftsform og må derfor ikke anvendes til faste brændsler, fordi der kan være forgiftningsfare, hvis brændeovne, kedler til fastbrændsel, pillefyr eller lignende er tilsluttet samme aftræk.

En række kedler er typeprøvet efter ældre standarder og overholder kravet til virkningsgrad, men især afhængig af brændsel kan støv-emissionen være for høj.

Halmfyrede kedler i landzone er undtaget fra krav om emission af partikler i henhold til brændeovnsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1432, 2007).

Stk. 7

Bestemmelserne i kapitel 8.5.1.4, stk. 7 med hensyn til sikkerhed (bekendtgørelse nr. 1314, 2012) træder først i kraft pr. 1. juli 2014. Bestemmelser, der er gældende frem til 1. juli 2014, kan for eksempel findes i 2. udgave af SBi-anvisning 230 om Bygningsreglement 2010 (de Place Hansen, 2011).

Kedler, som er typeafprøvet og opfylder klasse 5 iht. DS/EN303-5 (Dansk Standard, 2012a), er mærket med kedelklasse. Hvor kedelklassen ikke fremgår, skal kedlen være typeprøvet og have en virkningsgrad, der mindst svarer til kedelklasse 5. Virkningsgraden måles både ved den nominelle ydelse og ved lavlastydelse. Lavlastydelse på automatiske anlæg skal være mindre end eller lig med 30 % af den nominelle ydelse.

Nye energieffektive kedler er tilsluttet aftrækssystemer, som er tilpasset denne driftsform og må derfor ikke anvendes til faste brændsler, fordi der kan være forgiftningsfare, hvis brændeovne, kedler til fastbrændsel, pillefyr eller lignende er tilsluttet samme aftræk.

En række kedler er typeprøvet efter ældre standarder og overholder kravet til virkningsgrad, men især afhængig af brændsel kan støv-emissionen være for høj.

Halmfyrede kedler i landzone er undtaget fra krav om emission af partikler i henhold til brændeovnsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1432, 2007).

Tidligere kravtekst 8.5.1.4, stk. 7 (30.06.2010-30.11.2010)

Kedler til fyring med kul, koks, biobrændsel og biomasse skal have en virkningsgrad, der mindst opfylder kedelklasse 3 i DS/EN 303-5, Centralvarmekedler.

For kedler over 300 kW gælder kravet til virkningsgrad ved 300 kW.