Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

01.01.2014 - 31.12.2014

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1.

Solvarmeanlæg, solcelleanlæg, køleanlæg og varmepumper skal udføres og installeres, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, forgiftning og sundhedsmæssige gener f.eks. i form af støj eller vibrationer.

(8.6.1, stk. 1)

Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelser om indretning af trykbærende udstyr og anvendelse af trykbærende udstyr.

Desuden henvises til DS/EN 378-serien om kølesystemer og varmepumper.

Ved etablering af jordvarmeanlæg henvises til Miljøstyrelsens bekendtgørelse.

For gasfyrede anlæg henvises til Gasreglementet.

Stk. 2.

Der skal anvendes materialer, der i relevant omfang er modstandsdygtige overfor røggasser, ild, varme og korrosion.

Stk. 3.

Solvarme- og solcelleanlæg bør indrettes, så der opnås maksimal energiudnyttelse.

(8.6.1, stk. 3)

God orientering og hældning af solfanger og solcellepaneler er af afgørende betydning for ydelsen.

Anvisninger

Stk. 1

Solvarmeanlæg

Driftstrykket varierer i den enkelte installation. Derfor bør solfangeren være dimensioneret til det højest forekommende driftstryk. Et højt driftstryk mindsker risikoen for kogning.

For at undgå overtryk, der kan svække eller skade dele af anlægget, fx ved stagnation, bør damp/væske kunne afblæses gennem en sikkerhedsventil med tilstrækkelig kapacitet.

Antallet af samlinger bør minimeres, og luftudladere bør være egnede til temperaturer op til 140 °C.

For solfangere, der placeres i facade eller tag som en bygningsdel, gælder de relevante bestemmelser i konstruktionsstandarderne med hensyn til sne- og vindlast for den pågældende bygningsdel. Hvis for eksempel solfangere placeres fritstående på et fladt tag, bør forankring m.m. dimensioneres for den specifikke vindlast.

Rørgennemføringer til bygningskonstruktionen bør udføres forsvarligt tætte.

Solceller

Her henvises til BPS-publikation 127, Solceller på tag og facade (BPS, 1999a) og BPS-publikation 128, Solceller i byggeriet (BPS, 2000), hvor forskellige former for montage og integration i bygningen er beskrevet. Solcellemodulerne bør fastgøres forsvarligt til den bærende konstruktion på en måde, der ikke indebærer utætheder i tag eller vægkonstruktion.

Varmepumper

For varmepumper med jordslanger bør jordslanger, der placeres mindre end 1,5 meter fra bygninger og mindre end 1 meter fra vand- og kloakrør, isoleres med poretæt isolering. Hvis jordslangerne føres igennem fundament, anbefales det, at der anvendes bøsningsrør.

Stk. 3

 

Solfangere og især solceller bør anbringes så skyggefrit som muligt, og så hældningen fra vandret er inden for intervallet 15-90 grader og afvigelse fra syd er maksimalt 90 grader. For yderligere information se: