Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

8.5 Fyringsanlæg og aftrækssystemer

01.01.2014 - 31.12.2014

 

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Centralvarmekedler, små kraftvarmeanlæg, generatoranlæg, biobrændselsfyrede anlæg, brændeovne, pejse og andre fyringsanlæg skal udføres og installeres, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, forgiftning og sundhedsmæssige gener.

(8.5, stk. 1)

Centralvarmeanlæg med kedler indrettes efter Arbejdstilsynets vejledning ”Indretning og anvendelse af fyrede varmeanlæg.”

For fyringsanlæg med motoriserede bevægelige dele henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

Desuden henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelser om indretning af trykbærende udstyr og anvendelse af trykbærende udstyr

udstyr samt Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 

For gasfyrede anlæg henvises til Gasreglementet.

Med hensyn til emission fra fyringsanlæg henvises til Miljøstyrelsens krav herom.

Stk. 2

Der skal anvendes materialer, der i relevant omfang er modstandsdygtige overfor røggasser, ild, varme og korrosion.

Anvisninger

Stk. 1

 

Brandsikkerhed

Brandsikkerhed for fyringsanlæg er beskrevet i følgende vejledninger:

Især i forbindelse med opstart, intermitterende (periodevis) drift og nedlukning bør brændbare gasarter i fyringsaggregatet og i røggaskanaler forhindres, da de kan medføre eksplosionsfare. Effektiv udluftning af røggasvejene forhindrer problemet.

Efter miljøbeskyttelsesloven kan kommunen påtale klager og udstede påbud i anledning af røg- og lugtgener fra fyringsanlæg. For større fyringsanlæg over 120 kW henvises til vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/2001, Luftvejledningen (Miljøstyrelsen, 2001). Krav til rumopvarmere fyret med fastbrændsel i boliger specificeres i DS/EN 13240, Rumopvarmere fyret med fastbrændsel – Krav og prøvningsmetoder (Dansk Standard, 2003c).

Lavfrekvent støj og vibrationer

Anlæg med roterende maskiner, fx kraftvarmeanlæg, kan give anledning til lavfrekvent støj og vibrationer. For at undgå vibrationsstøj bør omdrejningstallet ikke være under 1.800 pr. minut.